strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2005 ||||| strona główna

Warunki Jedenastej Edycji Konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego -rok 2004

1.Patronat konkursu:
Wojewoda Śląski- Pan Lechosław Jastrzębski

2. Organizator konkursu:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach-Wydział Rozwoju Regionalnego i Stowarzyszenie Architektów Śląskich Oddział Katowice

3. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wybór najlepszego dzieła Architektonicznego ( w kategorii OBIEKT i WNĘTRZE ) zrealizowanego na terenie województwa śląskiego w roku 2004, jak również wybór wyróżniających się młodych architektów oraz uhonorowanie ich w ramach corocznej Nagrody Wojewody Śląskiego.

4. Forma konkursu:
Ze złożonych w siedzibie SARP Katowice prac, podczas pierwszej preselekcji, wyłonione zostaną prace zakwalifikowane przez jury do drugiego etapu. Po dokonaniu ich lustracji , jurorzy wybiorą laureata Nagrody Głównej, nagrody Najlepsze Wnętrze oraz przyznane zostaną dwa wyróżnienia.
Jury przyzna Nagrodę lub wyróżnienia w kategorii "Młody Twórca Śląskiej Architektury"

5. Warunki uczestnictwa:
Do konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego-rok 2004 można zgłaszać realizacje ( obiekty kubaturowe i wnętrza ) zrealizowane na terenie obecnego województwa śląskiego, które zostały ukończone do 31 XII 2004 roku.
Zgłoszenia na kartach zgłoszeniowych mogą dokonywać osoby fizyczne i prawne: autorzy, zespoły autorskie, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin województwa śląskiego.
Ilość obiektów zgłoszona przez jednego autora lub zespół autorski nie jest ograniczona.
Do nagrody "Młody Twórca Śląskiej Architektury" mogą kandydować architekci i projektanci wnętrz, którzy nie ukończyli 35 roku życia i zamieszkują na terenie województwa śląskiego.

6. Warunki techniczne:
Prace należy prezentować na planszach o wymiarach 70 x 100 cm (w układzie pionowym). Jedna plansza powinna prezentować jeden zrealizowany obiekt, w sposób pozwalający na jego jednoznaczne odczytanie ( wymagane są zdjęcia realizacji). Prace powinny być naklejone na sztywny podkład piankowy o gr. 5 mm
(wyklucza się stosowanie antyram, ram).
Na planszy winna znaleźć się informacja dotycząca tematu opracowanie, zespołu autorskiego, inwestora i adresu realizacji.
Do pracy powinna być dołączona:

 • karta zgłoszeniowa - zgodna z załączonym wzorem ( do pobrania z www.sarp.katowice.pl ) wypełniona w sposób kompletny w formie elektronicznej,
 • płyta CD z treścią planszy (cała plansza oraz dodatkowo poszczególne zdjęcia w formie cyfrowej z plikiem tekstowym) . Jakość plików tekstowych powinna umożliwić druk wydawnictwa pokonkursowego - format tiff o rozdzielczości 300 dpi.
 • Numery kont bankowych na które ma być dokonywany przelew ewentualnych nagród pieniężnych oraz ich procentowy podział na poszczególnych członków zespołu.

Prace w kategorii "Młody Twórca Śląskiej Architektury"powinny zawierać jedną planszę 70 x 100 cm w układzie pionowym przedstawiającą wybrany fragment z dorobku twórczego architekta ( realizacje, projekty) oraz dossier pracy twórczej i przebieg pracy zawodowej w formie zeszytu w formacie A3 . Załącznik powinna stanowić płyta CD z treścią dossier i planszy w zapisie cyfrowym.

7. Jury:
Przewodniczący Sądu Konkursowego Wojewoda Śląski, Pan Lechosław Jarzębski
W skład Sądu Konkursowego wejdą :

 • laureat poprzedniej edycji konkursu "Architektura Roku Województwa Śląskiego",
 • Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego - dr inż. arch. Zygmunt Konopka ,
 • Osoba wyłoniona przez Kolegium Sędziów Konkursowych o/Katowice,
 • Osoba wyłoniona przez Kolegium Sędziów Konkursowych o/ Bielsko Biała,
 • Osoba wyłoniona przez Kolegium Sędziów Konkursowych o/Częstochowa,
 • Osoba zaproszona przez Kolegium Sędziów Konkursowych o/Katowice, reprezentująca zewnętrzny oddział SARP
 • Sekretarz organizacyjny konkursu arch. Arkadiusz Płomecki.

8. Terminarz

 • Ogłoszenie konkursu 31 III 2005
 • Składanie zgłoszeń wraz z planszami w siedzibie SARP Katowice 23 V 2005 od 16.30 do 20.00
 • Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród przez Jury
  do 04 VI 2005
 • Ogłoszenie wyników w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w sali marmurowej 17 VI 2005 godz. 10.00
 • Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród podczas Śląskich dni Architektury w siedzibie SARP Katowice 7 X do 31 X 2004 godz. 17.00

9. Nagrody
W konkursie przewiduje się następujące nagrody:

 • Nagroda Główna Wojewody Śląskiego w wysokości 12 000 zł,
 • nagroda Najlepsze Wnętrze w wysokości 5 000 zł,
 • dwa wyróżnienia po 5 000 zł
 • Nagroda Młody Twórca Śląskiej Architektury w wysokości 4 000

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału przyznanej przez Wojewodę kwoty na nagrody i wyróżnienia.
Pracom zgłoszonym do konkursu będą mogły być przyznane inne nagrody nie wymienione w niniejszym regulaminie, ustanowione również po dacie ogłoszenia konkursu.
Inwestorzy nagrodzonych prac otrzymają mosiężną tabliczkę informującą o przyznanej nagrodzie, którą będą mogli umieścić w nagrodzonym obiekcie, natomiast inwestorzy prac nominowanych otrzymują wyróżnienia w formie dyplomów.

10. Publikacja:
Wyniki i spis prac zgłoszonych oraz nominowanych zostaną opublikowane na stronach internatowych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, SARP oraz w folderze pokonkursowym.

11. Informacje dodatkowe:
Jury zastrzega sobie prawo zmiany terminów zamieszczonych w punkcie 8 Warunków konkursu.
Wszelkie dodatkowe informacje , bezpłatne warunki konkursu oraz kartę zgłoszeniową można uzyskać w sekretariacie SARP 0/Katowice, oraz pod adresem plomecki@epf.pl

copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.