strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2005 ||||| strona główna

Prezydent Miasta Katowice
Ogłasza z dniem 9 maja 2005 KONKURS
realizacyjny , ogólnopolski, otwarty
(za zgłoszeniami) na

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej,
urbanistyczno-architektonicznej
zagospodarowania ulic
św. Jana, Dworcowej, Mariackiej oraz Mielęckiego
Stanisława i Starowiejskiej
w Katowicach

 

Organizacja i przeprowadzenie Konkursu zostały powierzone Stowarzyszeniu Architektów Polskich Oddział Katowice , 40-013 Katowice ul. Dyrekcyjna 9 Tel: (032) 25 39 774 fax: (032) 25 39 230 e mail: biuro@sarp.katowice.pl www.sarp.katowice.pl

Warunki konkursu w formie CD można nabyć w cenie 100,-zł brutto , w terminie do 23 maja 2005 w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Katowicach ,ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice, lub za zaliczeniem pocztowym , po przesłaniu wpłaty na konto SARP nr. 71 1060 0076 0000 4099 8000 8644 lub po wysłaniu zamówienia (fax, e-mail) zawierającego dane zamawiającego niezbędne do wystawienia faktury VAT wraz z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Karty identyfikacyjne należy składać do dnia - 30 maja 2005 do godz.13,00 w siedzibie SARP przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach.

Otwarcie kart identyfikacyjnych
nastąpi 30 maja 2005 godz. 14,00

ogłoszenie wyników kwalifikacji kwalifikacji 31 maja 2005 ( strona www, tablica ogłoszeń Urzędu Miasta)

termin składania pytań konkursowych do 20 czerwca 2005

Udzielanie odpowiedzi na pytania do 30 czerwca 2005

Prace konkursowe należy składać 24 sierpnia 2005 w godzinach 10,00- 16,00 w siedzibie SARP O/Katowice przy ul.Dyrekcyjnej 9.

Ogłoszenie wyników konkursu, 10 września 2005 r o godz. 14,30 w siedzibie oddziału SARP w Katowicach przy ul.Dyrekcyjnej 9

W konkursie mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1 i art.22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, oraz posiadający uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, będący członkami Izby Architektów.

Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

I nagroda - 20.000 zł, zlecenie wykonania projektu w trybie zamówienia "z wolnej ręki"
II nagroda - 12.000 zł
III nagroda - 8.000 zł

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Katowice, 30.06.2005

Uczestnicy "Konkursu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania ulic: św. Jana, Dworcowej, Mariackiej oraz Mielęckiego, Stanisława i Starowiejskiej Katowicach"


Dotyczy: Pytań jakie wpłyneły do Zamawiajacego w sprawie "Regulaminu Konkursu".

Pytanie 1
Przekazane na CD podkłady mapowe zapisane zostały w formacie JPG (mapa rastrowa) i zawierają (np. mapa strefy "C" numery budynków, kropki) tj. niepotrzebne elementy zaciemniające rysunek. Czy możliwe jest przekazanie podkładów w formacie wektorowym (z aktywnymi warstwami)? Znacznie ułatwiłoby to pracę, polepszyłoby czytelność i efekt końcowy - graficzny opracowań.

Ad.1. Należy wykorzystać dostarczone przez organizatora podkłady mapowe w formacie JPG.

Pytanie 2
Przekazane na CD podkłady posiadają opisane skale (np.: 1:700, 1:2000, 1:4000) - nieadekwatne do faktycznego zapisu, co może stworzyć znaczne róznice między poszczególnymi opracowaniami, bilansowaniem itp. Prosimy o ich ewentualne zweryfikowanie.

Ad.2. Załączone mapy w plikach JPG nie są skalowane, jednakże umieszczone są na nich punkty o znanych współrzędnych (geodezyjna siatka krzyży nitek lub ramka sekcyjna), dzięki którym można nadać współrzędne plikom JPG. Podstawowym plikiem do georeferencji jest plik zapisany w katalogu 4 o nazwie damrota.jpg. Siatka krzyży i ramka sekcyjna na tym rysunku jest zgodna ze skalą 1 :500, czyli sekcja ma w terenie wymiary 400 m na 250 m, a odległość pomiędzy siatką krzyży na tym rysunku wynosi w terenie 100 m.
Pozostałym plikom JPG zapisanym w katalogach 1, 2, 3, 5, 7 i 8 można nadać georeferencje na podstawie pliku damrota.jpg ( punktów z budynków, krawędzi ulic ) oraz zawartych na niektórych z nich ramek sekcyjnych również zgodnych ze skalą 1:500.

Pytanie 3
Mapa sytuacyjna obszaru strefy "C" (z otoczeniem) wg. Pkt 33.3 Regulaminu powinna zawierać od północy obszar do ul. Katowickiej, a zawiera tylko do ul. Chorzowskiej. Prosimy o ew. uzupełnienie zapisu na CD.

Ad.3. Koryguje się zapis w p. 33.3.wykreślając część pierwszego zdania "…obszaru pomiędzy ulicami Żelazna, Katowicką, Murckowską, Górnośląską…" zastępując go zadaniem: "obszaru strefy C z otoczeniem".
Wymienione w dotychczasowym zapisie ulice znajdują się w tzw. "kołnierzu urbanistycznym" strefy C, której granice zgodne są z zapisem w p.3.3 i 33.3. Regulaminu oraz przedstawione na załączniku mapowym "Schemat stref". Szerokość "kołnierza urbanistycznego" niezbędnego do przedstawienia schematu zmian w układzie komunikacyjnym Katowic pozostaje w gestii projektantów.

Pytanie 4
Czy przedmiotem opracowania strefy "A" ma być (wg regulaminu pkt. 3.2) wyłącznie przestrzeń publiczna związana z ulicami i placami tej strefy czy również wnętrza kwartałów zawierające się w granicach strefy "A" (zgodnie z zał. Mapowym "Schemat stref")?

Ad.4. Przedmiotem konkursu jest wymienione w p. 4.1. opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, w wyniku której nastąpi zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego określonego w tytule konkursu. Sugestie zagospodarowania wnętrz kwartałów w strefach A i B mogą znaleźć się w opracowaniach konkursowych jednak nie będą one przedmiotem zlecenia dokumentacji budowlano - wykonawczej.

Pytanie 5
Prosimy o podanie łącznej powierzchni obszaru strefy "A" będącego przedmiotem bilansowania (pkt 13.1 - plansza nr 3) i porównywania między uczestnikami konkursu. Jej brak, a także niejasność zakesu opracowania tej strefy (pyt. Nr 4) - mogą być powodem znacznych różnic w opracowaniach.

Ad.5. Bilans i etapowanie inwestycji dotyczy powierzchni ulic wymienionych w tytule konkursu i p.4.1.a, mierzonych pomiędzy pierzejami tych ulic.

Pytanie 6
Zakres opracowania części graficznej (pkt 13.1 Regulaminu) określa wymóg wykonania w strefie "A"rzutów, wybranych przekrojów, min. 2, z widokami pierzei 1:200, a załączone wytyczne konserwatorskie do programu funkconalnego sugerują bardzo szczegółowe odniesienie się do istniejącej zabytkowej zabudowy.
Czy w ramach opracowania konkursowego - uczestnicy mają sami przygotować inwentaryzacje wybranych pierzei…? Prosimy o doprecyzowanie wymaganego zakresu opracowania w strefie "A" i ewentualne załączenie istniejących widoków pierzei.

Ad.6. Organizatorzy konkursu nie dysponują rozwinięciami pierzeji ulic objętych konkursem (szczegółową dokumentacją elewacji budynków). W opracowaniu konkursowym należy wykorzystać dostarczoną dokumentację fotograficzną.

Pytanie 7
Wnosimy o odstąpienie od pkt. 16.2 Regulaminu konkursu "obowiązkiem uczestnika jest dołączenie płyty CD z cyfrowym zapisem części pracy i opisu…" lub alternatywnie zmianę jego treści na:
- Uczestnicy przekażą zapis cyfrowy pracy w zamkniętej kopercie (oznaczonej nr rozpoznawczym pracy) która pozostanie tajna do czasu rozstrzygnięcia konkursu",
Lub
- "autorzy nagrodzonych prac przekażą całość opracowania w formie elektronicznej na płycie CD".
Uzasadnienie:
Włączenie do części jawnej oceny prac konkursowych materiałów elektronicznych uniemożliwia zachowanie anonimowości autorów prac, gdyż programy komputerowe zapisują - w sposób niemożliwy do skutecznego usunięcia - dane o użytkowniku/ autorze tworzonego elektronicznego dokumentu - opisu, rysunku.

Ad.7. Uzupełnia się zapis w p.16.2 : "Płytkę CD z cyfrowym zapisem pracy należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem identyfikacyjnym pracy. Pozostanie ona utajniona do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Jeżeli praca nie uzyska nagrody lub wyróżnienia, na żądanie uczestnika konkursu koperta z płytką CD może być zwrócona bez naruszenia zawartości."


Pytanie 8
Czy istnieje możliwość otrzymania elektronicznej postaci załączonych map (szczególnie mapy: "strefa C") ?

Ad.8. Odpowiedź jak na pytanie 1.

 

 

copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.