strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2005 ||||| strona główna

Laureaci w konkursie na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej,
urbanistyczno-architektonicznej
zagospodarowania ulic
św. Jana, Dworcowej, Mariackiej oraz Mielęckiego
Stanisława i Starowiejskiej
w Katowicach

I NAGRODA - praca oznaczona nr 280545 (007)

KONSORCJUM

Autorska Pracownia Architektury KURYŁOWICZ & ASSOCIATES
Warszawa
prof. dr hab. arch. Stefan KURYŁOWICZ
mgr inż. arch. Jacek ŚWIDERSKI
mgr inż. arch. Marta CHRZANOWSKA
mgr inż. arch. Marcin KLUKOWSKI

Biuro Autorskie "A i R" Jurkowscy Architekci
Katowice
arch. Ryszard JURKOWSKI
arch. Anna JURKOWSKA
arch. Marek GAWRON
arch. Maciej GRYCHOWSKI
arch. Wojciech POLKO
Wojciech WOCH
mgr inż. Tadeusz NAJDZIEŃ

II NAGRODA - praca oznaczona nr 777777 (001)

" FRANTA & FRANTA" Biuro Studiów i Projektów Architektonicznych
Katowice
Autorzy:
mgr inż. arch. Ewa FRANTA
mgr inż. arch. Piotr FRANTA
Współpraca:
mgr inż. arch. Monika WILK
Julian FRANTA - student WA PK
Maciej FRANTA - student WA PK
Michał STRĄCZEK - student WA PK

III NAGRODA RÓWNORZĘDNA - praca oznaczona nr 862491 (004)

ARCA Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury
Gliwice
dr inż. arch. Krystian STANGEL
mgr inż. arch. Agnieszka KRUCZEK
mgr inż. arch. Bartosz MAJEWSKI
mgr inż. arch. Michał STANGEL

współpraca z zakresu komunikacji:
mgr inż. arch. Jan GREGOROWICZ
mgr inż. arch. Piotr TRYBUŚ


III NAGRODA RÓWNORZĘDNA - praca oznaczona nr 194319 (005)

Architektoniczne Biuro "COLOR - INWESTPROJEKT" S.C.
Katowice
Autor:
arch. Tadeusz CZERWIŃSKI
Współpraca:
arch. Witold LINSCHEID
arch. Lechosław ROSTAŃSKI
arch. Izabela BARANOWSKA
arch. Elżbieta CZADERSKA
arch. Jacek FORYŚ
arch. Marcin KANDZIORA
arch. Grażyna NOWAK
arch. Barbara SIWY
stud. Anna HAJDUK

Werdykt Sądu Konkursowego o przyznaniu nagród oraz opinie o pracach konkursowych.

Sąd Konkursowy obradował w dniach 29 i 31 sierpnia oraz 5 i 8 września 2005. w następującym składzie:
1. arch. Tomasz Konior - przewodniczący Sądu Konkursowego, Wiceprezes
Oddziału Katowickiego, sędzia konkursowy SARP, członek SLOIA
2. dr arch. Andrzej Grzybowski - sędzia referent, sędzia konkursowy SARP,
członek SLOIA
3. prof. Michał Kliś - Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
4. Mirosław Neinert - Dyrektor Teatru "Korez" w Katowicach
5. dr arch. Jacek Owczarek - Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
6. arch. Dieter Paleta - sędzia konkursowy SARP, członek SLOIA
7. prof. Jan Piecha - Wydział Transportu Politechniki Śląskiej
8. prof. Tadeusz Maria Sławek - Uniwersytet Śląski w Katowicach
9. arch. Adam Śleziak - Urząd Miasta Katowice, Pełnomocnik Prezydenta
ds.Przebudowy Strefy Śródmiejskiej Miasta Katowice
10. arch. Marek Tomaszewski - Przewodniczący Południowej Okręgowej Izby
Urbanistów z siedzibą w Katowicach
11. arch. Piotr Fischer - zastęca sędziego, członek kolegium Sędziów SARP,
członek SLOIA
Sekretarzem organizacyjnym konkursu był: arch. Piotr Buśko, SARP o/Katowice

Na konkurs wpłynęło 7 prac. Sąd Konkursowy uznał, że wszystkie prace spełniają warunki "Regulaminu Konkursowego' i kwalifikują się do grupy "O".
W wyniku przeprowadzonych dyskusji i kolejnych głosowań nagrodzono 4 prace.
W dniu 8 września dokonano komisyjnie otwarcia kopert z nazwiskami autorów.

Werdykt
I nagrodę w wysokości 20.000 zł przyznano pracy oznaczonej numerem 280545 (007)

II nagrodę w wysokości 12.000 zł przyznano pracy oznaczonej numerem 777777 (001)
Przyznano dwie równorzędne nagrody III w wysokości 8.000 zł:
III nagrodę równorzędną przyznano pracy oznaczonej numerem 194319 (005)
III nagrodę równorzędną przyznano pracy oznaczonej numerem 862491 (004)
Sąd konkursowy postanowił nie przyznać nagrody specjalnej Prezydenta Miasta Katowice za szczególne wartości wnoszone w koncepcję urbanistyczną śródmieścia Katowic. Przedstawione propozycje choć warte uwagi i wnikliwie analizowane nie pretendują do tej nagrody. Koncepcje zawierały szereg różnych propozycji jednak żadna z nich nie wyróżniała się szczególną oryginalnością przy jednoczesnej realności ich realizacji.

Opinia Sądu Konkursowego.
Spośród nadesłanych prac Sąd Konkursowy starał się wyłonić prace, która spełniałyby w sposób najpełniejszy warunki zapisane w regulaminie konkursu oraz odpowiadałyby na oczekiwania zamawiającego: uzyskania w centrum Katowic atrakcyjnej przestrzeni publicznej.
Takie oczekiwanie w przekonaniu Sądu wyraża się w idei wielofunkcyjnego placu w miejscu dzisiejszej ulicy Dworcowej.
Sąd konkursowy podkreśla jednak, że dla prawidłowego funkcjonowania tego fragmentu miasta niezbędna jest realizacja alternatywnego układu komunikacji kołowej w tym publicznej komunikacji miejskiej. Ten aspekt wymaga dalszych studiów i profesjonalnych opracowań. Nieodzowne jest również wzbogacenie nowej przestrzeni atrakcyjnym programem zagospodarowania przylegających posesji. Wskazane jest także wykorzystanie przestrzeni pod placem dla różnorakich funkcji w tym wygodnych i dostępnych parkingów podziemnych.
Na uznanie zasługuje podjęcie przez konkurujących niezwykle złożonej i zróżnicowanej tematyki konkursu, począwszy od zagadnień w makro skali: przestrzeni całego śródmieścia po zagadnienia małej architektury i detalu architektonicznego.


I nagroda
praca oznaczona numerem 280545 (007)

- za projekt zagospodarowania uniwersalnej przestrzeni publicznych miasta z wyraźnym zdefiniowaniem wielofunkcyjnego placu przed starym dworcem kolejowym. Koncepcja w sposób najbliższy odpowiada oczekiwaniom Zamawiającego.
- za poprawne rozwiązanie obsługi komunikacyjnej śródmieścia Katowic.
Przedstawiona koncepcja zagospodarowania jest jednorodna i powściągliwa. Propozycja rytmicznego, pasmowego układu kamiennych nawierzchni umożliwia wyraźną identyfikację fragmentu centrum będącego istotą opracowania konkursowego. Na uwagę zasługują następujące elementy projektu:
- właściwa propozycja umieszczenia pod Placem Dworcowym podziemnej galerii handlowej
i dwóch kondygnacji parkingów.
- próba dyskretnego zamknięcia perspektywy zachodniej placu dworcowego
- dwustronne obsadzenie drzewami ulicy Mariackiej odtwarza jej pierwotny charakter alei ulicznej zamkniętej widokiem kościoła NMP
- propozycja ulicy Nowowojewódzkiej dla właściwej obsługi komunikacyjnej tego rejonu Śródmieścia ; będzie ona alternatywną drogą w Centrum i umożliwi dojazd do wielopoziomowych parkingów zlokalizowanych pomiędzy ulicami Wojewódzką i Nowowojewódzką bez konieczności wjazdu w ulicę Wojewódzką .
- zwiększenie liczby miejsc parkingowych na ulicy Mariackiej Tylnej.
- korekta przebiegu linii tramwajowej na kierunku N-S z przełożeniem jej w Rynku w pobliże Domu Prasy, wprowadzenie drugiej pary torów tramwajowych w ul. Pocztową i uwolnienie od ruchu tramwajowego ul. Św. Jana.
- interesująca propozycja tzw "małej obwodnicy"
- interesująca aczkolwiek dyskusyjna propozycja prowadzenia ruchu kołowego pod płytą Rynku.
Nie uzyskuje akceptacji Sadu propozycja zabudowy Rynku nowymi pawilonami przystanków tramwajowych. Szczegółowe rozstrzygnięcia zagospodarowania Rynku będą przedmiotem odrębnego konkursu.
Zalecenia i uwagi do pracy nagrodzonej I nagrodą.
1. Należy dopuścić użytkowanie ulic Mariackiej i Mielęckiego z ograniczonym ruchem samochodów osobowych i dostawczych dla obsługi mieszkańców, użytkowników sklepów i lokali gastronomicznych w zakresie zgodnym z Regulaminem konkursu
2. Należy zlikwidować lub ograniczyć ilość wystających z posadzki Placu Dworcowego szklanych świetlików gdyż ich funkcja nie wymaga tak rozbudowanej i ingerującej w przestrzeń placu formy .
3. Należy rozważyć przesunięcie proponowanej struktury pawilonu informacyjnego w kierunku zachodnim i powiązanie jej ze zjazdami do parkingu
4. Należy rozważyć możliwość zachowania istniejącej zieleni.

II nagroda
praca oznaczona numerem 777777 (001)
- za wartościowe propozycje rozwiązań komunikacyjnych w obszarze śródmieścia Katowic
- za jednorodną, o zdecydowanym wyrazie plastycznym koncepcję zagospodarowania ul. Dworcowej jako miejskiego, spacerowego "corso" nazwanego "Linearnym Ogrodem: światło - woda - zieleń".
Na uznanie zasługuje propozycja prowadzenia linii tramwajowej na kierunku W- E w wiązce torów kolejowych jako Szybkiego Tramwaju Miejskiego zintegrowanego z transportem kolejowym oraz przedłużenie linii tramwajowej wzdłuż DTŚ w kierunku wschodnim od Ronda.
Koncepcja linii STM oraz tunelu dla linii tramwajowej N-S pod torami PKP na przedłużeniu ulic Kościuszki i Pocztowej traktuje się jako rozwiązanie perspektywiczne.
Cenna propozycja skupienia parkingów pod torami PKP prowadzonymi na południe od Stefy A na konstrukcji mostowej. Propozycja mocno wybiega w przyszłość dziś zbyt kosztowna i trudna w realizacji.
System obsługi komunikacyjnej centrum miasta proponowanego jako strefa piesza - na północ od wiązki torów przedstawiono w sposób niewystarczający
Koncepcja "Linearnego Ogrodu" w ulicy Dworcowej narzuca ograniczony
i niezgodny z oczekiwaniami Zamawiającego sposób użytkowania ulicy jako pieszego deptaka, wykluczając użytkowanie tej przestrzeni w sposób uniwersalny jako wielofunkcyjnego placu miejskiego - miejsca spektakli, koncertów ekspozycji itp.

III nagroda równorzędna
Praca oznaczona numerem 194319 (005)
za propozycje rozwiązań komunikacyjnych w obszarze śródmieścia oraz propozycje programowe i koncepcje architektoniczne przebudowy pierzei południowej i północnej ul. Dworcowej.
Na uznanie zasługują:
- propozycja wyprowadzenia linii tramwajowej N-S z ulic Pocztowej i św. Jana - prowadzenie jej w kierunku nowego dworca PKP. Należy jednak zweryfikować możliwość skrętu z pl. Wilhelma Szewczyka w ul. 3 maja.
- słuszna propozycja przedłużenia w kierunku wschodnim linii tramwajowej wzdłuż DTŚ
- prawidłowa i możliwa do realizacji j koncepcja wykonania na nasypie kolejowym ulicy Nowowojewódzkiej oraz tunelu na przedłużeniu ul. Mielęckiego do ul. Nowowojewódzkiej.
Istotne elementy zagospodarowania ulic św. Jana, Dworcowej i Mariackiej są niedopracowane - nie wyjaśniają form i charakteru proponowanej małej architektury ( układu nawierzchni, form ławek, latarń itp.) z wyjątkiem ciekawej propozycji "fontannowego zegara wodnego".
Sposób aranżacji ul. Dworcowej utrudnia wykorzystanie jej jako wielofunkcyjnego placu miejskiego.

III nagroda równorzędna
Praca oznaczona numerem 862491 (004)
za ogólną koncepcję zagospodarowania ulic św. Jana , Dworcowej i Mariackiej oraz propozycje rozwiązań komunikacyjnych w obszarze śródmieścia Katowic.
- Na podkreślenie zasługuje wnikliwy podział funkcjonalny ciągów ulicznych, interesujące propozycje programowe i prowadzenie tras rowerowych a także wykonanie "Prognozy ruchu dla strefy centralnej miasta...". Jednak propozycje zagłębienia tras drogowych pod znaczna częścią śródmieścia Katowic z podziemnym rondem pod Rynkiem i "konstrukcji syfonowej rzeki Rawy" Sąd ocenia jako futurystyczne.
- Propozycja zagospodarowania ulicy Dworcowej licznymi elementami małej architektury jest zbyt zagęszczona i sprawia wrażenie przypadkowego nagromadzenia różnych form i materiałów. Nie przedstawiono propozycji indywidualnych form małej architektury. Według tej koncepcji ulica Dworcowa nie nadaje się do użytkowania jako wielofunkcyjny plac miejski.
Nie uzyskują akceptacji Sądu: wyjazd z podziemnego parkingu pod ul. Dworcową w pobliżu ulic Mielęckiego i Mariackiej, przejazd przez budynek przy ul. Mariackiej do Mariackiej Tylnej, asymetryczne zagospodarowanie ul. Mariackiej.

copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.