strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2005 ||||| strona główna

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, do kontaktów: Grażyna Śliwak, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, woj. opolskie, tel./fax: (+77) 457-23-49, e-mail: konkursmwo@poczta.neostrada.pl
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać regulamin konkursu: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/prace konkursowe: taki jak w pkt. I.1).


SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU


II.1) Zakres konkursu
1.1) Nazwa konkursu nadana przez zamawiającego: konkurs na projekt koncepcyjny architektoniczny budynku administracyjno - recepcyjnego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przy ul. Wrocławskiej 174.
1.2) Opis: konkurs otwarty, jednoetapowy na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku administracyjno - recepcyjnego Muzeum Wsi Opolskiej z zagospodarowaniem przyległego te-renu.
1.3) Miejsce: Opole, ul. Wrocławska 174
1.4) Nomenklatura
1.4.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):74.22.20.00.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINAN-SOWYM I TECHNICZNYM


III.1) Kryteria wyboru uczestników:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi konkursu, zgodnie z wymogami ustawowymi,
b) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami),
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tzn. udokumentują dysponowanie zespołem projektowym, w składzie którego znajduje się przynajmniej jedna osoba będąca członkiem Izby Architektów i posiadająca uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń..


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
1) Zgodność projektu z Regulaminem Konkursu i walory architektoniczno - urbanistyczne, w tym, w szczególności, właściwe wkomponowanie projektowanego obiektu w istniejący układ krajobrazowo - architektoniczny.
Waga kryterium - 80 %
2) Koszt realizacji obiektu według pracy konkursowej.
Waga kryterium - 10 %
3) Koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowej.
Waga kryterium - 10 %
IV.2) Informacje o charakterze administracyjnym
1) Warunki uzyskania regulaminu konkursu oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 27.09.2005r. w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia wniosku o jego przekazanie, cena - 25 PLN.
2) Termin składania prac konkursowych: 17.10.2005 godzina od 8:00 do 15:00.


SEKCJA V: NAGRODY


V.1) Liczba oraz wartość nagród, które zostaną wydane (wypłacone).
1) Uczestnik konkursu, którego praca konkursowa zostanie uznana przez Sąd konkursowy za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowa-nie kompletnej dokumentacji projektowej.
2) Nagrody pieniężne.
Organizator przyzna nagrody pieniężne w łącznej wysokości 8 000,- pln autorom prac wybranych przez Sąd konkursowy spośród prac spełniających kryteria konkursu (w tym, między innymi, pracy uznanej za najlepszą).


SEKCJA VI: INNE INFORMACJE


VI.1) Czy konkurs dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

 

copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.