strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2005 ||||| strona główna

MUZEUM ŚLĄSKIE - KONKURS. Bardzo prosimy o komentarz w tej sprawie. Komentarze prosze wysyłać na adres mail biuro@sarp.katowice.pl

Katowice 2005-08-03

ZAMAWIAJĄCY:
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
WYDZIAŁ STRATEGII i PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice
"Konkurs MŚ"

Protest

Budowa Nowego Muzeum Śląskiego jest od lat oczekiwana przez społeczeństwo Śląska. Przedmiotowy konkurs w swym zamierzeniu miał przybliżyć realizację tego celu. Formuła konkursu miała mieć charakter realizacyjny i otwarty zachęcając do udziału prestiżową funkcją i lokalizacją najlepsze zespoły architektów z kraju i zagranicy. Do realizacji formuły tej stworzono regulamin konkursu i delegowano do zasiadania w sądzie konkursowym znanych i szanowanych architektów, których autorytet zawodowy gwarantuje rzetelną i kompetentną ocenę prac projektowych.
Zmiana formuły konkursu z realizacyjnego na studialny, dokonana pospiesznie, doprowadziła do niezgodności niektórych zapisów regulaminu z założonym celem konkursu.
Kierując się interesem publicznym, mając na uwadze ochronę ładu przestrzennego oraz interes zawodowy środowiska architektów, działając w głębokim przekonaniu o tym, że postępowanie konkursowe obarczone jest wadą, a także w związku z wystąpieniem istotnych zmian okoliczności powodujących, że prowadzenie postępowania przy obecnych zapisach regulaminu nie leży w interesie publicznym i nie przybliża jego celu (art. 93, ust 6, 7 PZP) wnosimy protest do organizatora na podstawie art. 179, ust 2,3 pkt 5 PZP) w celu unieważnienia postępowania przeprowadzenia konkursu na wykonanie koncepcji funkcjonalnej i przestrzennej Nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach z podanych niżej powodów:

1. Waga kryteriów oceny prac konkursowych (30 punktów ze 100 za program użytkowy) jest niezgodna z głównym celem konkursu: "podstawowym dokumentem koncepcji ma być program użytkowy" (Rozdział II pkt. 2.1 Regulaminu). Ze względu na to, że punktacja prac musi być oparta o podane w regulaminie kryteria punktowe (Rozdział III pkt. 7.1 Regulaminu). główny cel konkursu może nie zostać spełniony.

2. Formuła konkursu praktycznie eliminuje wszystkich jego uczestników z ubiegania się o zamówienie z wolnej ręki na twórcze prace projektowe na projekt budowlano-wykonawczy w formule konkursu realizacyjnego, gdyż nie sposób wyobrazić sobie zachowanie anonimowości jego uczestników, gdy ich nazwiska zostaną ujawnione i związane z konkretnymi propozycjami rozwiązań koncepcyjnych w bieżącej procedurze konkursowej (art. 111 PZP). Nie leży w interesie Zamawiającego, a co za tym idzie interesie publicznym eliminowanie najlepszych i najbardziej kompetentnych zespołów autorskich z postępowania o udzielenie tego zamówienia. Właściwą formułą w przedmiotowym przypadku jest konkurs dwuetapowy (art. 106, ust. 1,2 PZP)

3. Zapis zobowiązujący "do bezpłatnego przeniesienia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych w następujących polach eksploatacji (...) c) wykorzystanie części programowej pracy od przygotowania ewentualnego, przyszłego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy projektu Muzeum" (Rozdział III pkt. 12.1 Regulaminu) narusza interes prawny uczestników i jest niezgodny z Kodeksem Cywilnym oraz Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.

4. Brak możliwości zapoznania się z pełnym tekstem Regulaminu przed jego zakupem, przy jego zawyżonej i niezgodnej z postanowieniami ustawy ceną (art. 42, ust. 2 PZP) wyeliminowało wielu potencjalnych uczestników postępowania i ograniczyło
w sposób zasadniczy warunki uczciwej konkurencji
(art. 22, ust. 2 PZP).

z szacunkiem i nadzieją na podjęcie merytorycznej
dyskusji w interesie publicznym
zastępca przewodniczącego
Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów
architekt Piotr Fischer

 

Katowice, dnia 22.07.2005

Szanowny Pan
Michał Czarski
Marszałek Województwa Śląskiego
Ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
fax: 032. 255 25 18

Dotyczy: Regulaminu konkursu na nowe Muzeum Śląskie w Katowicach


Pragniemy poinformować, że w trybie pilnym zostało zwołane Kolegium Sędziów Konkursowych katowickiego oddziału SARP dla omówienia Regulaminu Konkursu na Nowe Muzeum Śląskie.
Przedmiotem konkursu jest obiekt szczególny a oczekiwania z nim związane są nadzwyczajne i od lat nie spełnione. Tym bardziej z ogromnym zainteresowaniem śledziliśmy rodzenie się tej nowej inicjatywy.
Z ubolewaniem stwierdzamy , że szereg zapisów w Regulaminie konkursu jest szkodliwa
z punktu widzenia interesu publicznego a także godzącego w interes prawny uczestników konkursu.
Zwracamy się z gorącą prośbą o przesunięcie terminu składania wniosków o dopuszczenie do konkursu celem ponownego przeanalizowania treści Regulaminu.

UZASADNIENIE

1. Cel konkursu jakim jest koncepcja Nowego Muzeum Śląskiego, ma charakter publiczny, którego realizacja jest oczekiwana przez Śląską Społeczność od lat. Konkurs miał realnie przybliżyć realizację tego zamierzenia.

2. Dyskutowana również ze środowiskiem architektów formuła konkursu miała mieć charakter realizacyjny, otwarty, zachęcający do udziału w konkursie najlepszych architektów z kraju i zagranicy. Do takiej formuły konkursu delegowaliśmy najlepszych z naszego środowiska architektów - Sędziów konkursowych, oraz osoby, których autorytet zawodowy gwarantował rzetelne i kompetentne oceny projektów.

3. Nie sposób zgodzić się z zapisem art.12.1 Regulaminu konkursu, w którym zobowiązuje się autorów nagrodzonych prac do "bezpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych w następujących polach eksploatacji: "(...) c) wykorzystanie części programowej pracy do przygotowania ewentualnego przyszłego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy projektu Muzeum"

4. "część programowa pracy" jako wynik koncepcji konkursowej jest jest nierozłącznym i integralnym elementem koncepcji architektoniczno-przestrzennej projektu i tylko w tej postaci chroniony jest Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych ( Dz. U. Z 1999, Nr24, poz 83) ...... "przyszłe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego , którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy projektu Muzeum" eliminuje autora "\wykorzystanej części programowej" z możliwości udziału w postępowaniu ( art.24. ust.2, pkt. 1 Ustawy PZP

5. Sytuacja w jakiej Organizator stawia uczestników konkursu tworzy warunki nadużycia pozycji dominującej, narusza interes prawny uczestników konkursu oraz tworzy pole konfliktu z zasadami Etyki Zawodu Architekta.

6. Przyjęta przez organizatora formuła konkursu ( konkurs studialny) oddala możliwość uzyskania projektu realizacyjnego, który mógłby stać się "podstawą działań inwestycyjnych i ubiegania się o pozyskanie dla nich niezbędnych funduszy rozwojowych w tym europejskich ( pkt 2.2. z ustaleń merytorycznych Regulaminu Konkursu)

7. Wydawanie sporych środków na konkurs, którego efekty mogą mieć wątpliwą wartość merytoryczną , kłóci się z właściwie rozumianym interesem społecznym, któremu całe przedsięwzięcie ma służyć.

Mając na uwadze cel zamierzenia oraz przytoczone argumenty prosimy uprzejmie o przesunięcie terminu składania wniosków i ponowną wryfikację zapisów przyjętych w Regulaminie Konkursu na nowe Muzeum Śląskie.

Z wyrazami głębokiego szacunku

Arch. Tomasz Studniarek
Prezes Zarządu SARP o/Katowice

Arch. Tomasz Konior
Wice prezes Zarządu SARP o Katowice
Ds. twórczości

Arch. Henryk Zubel
Przewodniczący Kolegium Sędziów Konkursowych
SARP o/ Katowice

Do wiadomości:

1. Zarząd Województwa Śląskiego
2. arch. Ryszard Jurkowski, Prezes SARP

copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.