strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2006 ||||| strona główna


NAGRODA
STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH
za
najlepszy obiekt architektoniczny
wzniesiony ze środków publicznych

pod patronatem

PREMIERA RZĄDU
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ


REGULAMIN

uchwalony
Przez Zarząd Główny SARP
w dniu 17 marca 2001 r.


Do użytku wewnętrznego

1. Nagroda Roku Stowarzyszenia Architektów Polskich, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest architektowi p autorowi /autorom/ obywatelstwa polskiego za wybudowany i przekazany do użytku w minionym roku kalendarzowym obiekt lub zespół obiektów o znaczących wartościach architektonicznych.

2. Nagroda Stowarzyszenia Architektów Polskich za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych przyznawana jest inwestorowi polskiemu i architektowi p autorowi /autorom/ polskiemu lub zagranicznemu za wybudowany i przekazany do użytku w minionym roku kalendarzowym obiekt lub zespół obiektów o znaczących wartościach architektonicznych wzniesiony ze środków publicznych.

3. Nagrody przyznaje się w ramach konkursu Nagrody Roku SARP na zasadach niniejszego regulaminu.

4. Patronem konkursu Nagrody Roku SARP jest Premier Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Jury Nagrody może, na podstawie analizy nadesłanych zgłoszeń ustanowić kategorie obiektów, w których przyzna nagrody równorzędne. W takim przypadku jednej z prac nagrodzonych nagrodą równorzędną może być przyznana Nagroda Główna.

6. O przyznanie Nagrody mogą występować architekci - autorzy, a także jednostki statutowe SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy i organa administracji publicznej za zgoda autorów.

7. Zgłoszenia do Nagrody przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP /Warszawa, ul. Foksal 2/ do końca kwietnia roku następującego po roku, za który przyznawane są Nagrody.

8. Do każdego zgłoszenia muszą być dołączone:

1. Nazwa i adres zgłaszającego.
2. Imię i nazwisko autora /zespołu autorskiego/ oraz nazwa i adres pracowni.
3. Nazwa i adres inwestora.
4. Nazwa i adres wykonawcy.
5. Opis źródeł finansowania
6. Opisowa charakterystyka obiektu /zespołu obiektów/ nie przekraczająca 2-ch stron maszynopisu w formacie A-4
7. Zdjęcia i ewentualnie rysunki umieszczone na maksimum 4 arkuszach formatu A4

9. Nagrody, potwierdzone medalem i dyplomem przyznaje jury w skład którego wchodzą:

a. Prezes lub Viceprezes SARP jako przewodniczący jury
b. sędzia powołany na wniosek Patrona Nagrody
c. 3 sędziów konkursowych SARP powołanych przez Prezesa SARP

10. Oprócz Nagród, jury może przyznać wyróżnienia, potwierdzone dyplomem.

11. Jury podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień po uprzednim:

a. ustaleniu, na podstawie analizy wszystkich obiektów zgłoszonych do Nagrody, kategorii obiektów, w których przyznawana będzie danego roku Nagroda,
b. wyborze obiektów nominowanych do Nagrody spośród wszystkich zgłoszeń,
c. wizji lokalnej obiektów nominowanych do Nagrody przez co najmniej 2 spośród członków jury dokonanej w obecności upoważnionego członka oddziału, na terenie którego zlokalizowany jest obiekt.

12. Jury przyznaje równolegle dyplomy odpowiednich nagród i wyróżnień dla inwestorów i wykonawców uhonorowanych prac

13. Decyzja o przyznaniu nagród, wyróżnień i nominacji ogłaszana jest nie później niż 30 października w trakcie specjalnej uroczystości, podczas której są one wręczane laureatom. Od tego dnia udostępniona jest wystawa materiałów prezentująca obiekty uhonorowane w konkursie.

14. Obiekty uhonorowane nagrodami, wyróżnieniami i nominacjami do nagród publikowane są w Komunikacie SARP i czasopismach architektonicznych.

15. Wszystkie dokumenty związane z Nagrodą przechowuje biuro Zarządu Głównego SARP.

 
copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.