strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2006 ||||| strona główna

Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania terenu po byłym szybie "KOŚCIUSZKO" KWK JAWORZNO w Jaworznie

Ogłoszenie o konkursie | Komunikat nr 1 | Komunikat nr 2

Komunikat nr 2
PEŁNOMOCNIK ORGANIZATORA KONKURSU STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH O/ KATOWICE UPRZEJMIE INFORMUJE:

ZŁOŻONE ZGODNIE Z REGULAMINEM KONKURSU PRZESYŁKI - DOKUMENTY, POZOSTAJĄ W ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH DO DNIA 29.5.2006R DO GODZ. 17.00.

W TERMINIE DO 31.5.2006R, UPOWAŻNIONA PRZEZ PREZESA O/SARP KATOWICE OSOBA Z SEKRETARIATU SARP-U KATOWICE, OTWIERA PRZESYŁKI Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW, UMIESZCZAJAC WSZYSTKIE KOPERTY Z OZNACZENIEM "KARTA IDENTYFIKACYJNA" W ZALAKOWANEJ KOPERCIE, PRZECHOWYWANEJ W KASIE SARP-U DO DNIA OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU.

SĄD KONKURSOWY ZBIERA SIĘ NA PIERSZWYM POSIEDZENIU DNIA 1.6.2006 O GODZINIE 16.30. OTRZYMUJE OD SEKRETARIATU SARP-U, PROTOKÓŁ ZE ZDEPONOWANIA "KART IDENTYFIKACYJNYCH" ORAZ KOPERTY Z POZOSTAŁYMI DOKUMENTAMI POSZCZEGÓLNYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU.

Komunikat nr 1
PEŁNOMOCNIK ORGANIZATORA KONKURSU STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH O/ KATOWICE UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE DO DNIA 19.05.2006 NIE WPŁYNĘŁY NA NASZ ADRES ŻADNE PYTANIA DO REGULAMINU KONKURSOWEGO.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE, ZGODNIE Z REGULAMINEM KONKURSU,
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 29.05.2006R DO GODZ. 16,00.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONKURU
ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEGO NA WYKONANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO - PRZESTRZENNEJ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PO BYŁYM SZYBIE "KOŚCIUSZKO" KWK JAWORZNO
W JAWORZNIE

Zamawiający/Organizator* : Prezydent Miasta Jaworzna którego siedzibą jest: Urząd Miejski w Jaworznie ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno tel. (032) 6181 625 faks. (032) 61 81 627

Pełnomocnik organizatora*: Stowarzyszenie Architektów Polskich O/ Katowice ul.Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice tel. (032) 253-97-74 faks. (032) 32 253-92-30

PODAJEMY RAMOWY HARMONOGRAM PRAC:

1. Ogłoszenie o konkursie nastąpi w dniu 26.04.2006r. w siedzibie Organizatora i Pełnomocnika oraz na stronach internetowych:
Urzędu Miejskiego w Jaworznie - www.um.jaworzno.pl
oraz SARP-u o/Katowice - www.sarp.katowice.pl


2. Regulamin Konkursu, to jest komplet materiałów konkursowych w tym płytą CD, dostępny będzie w siedzibie Pełnomocnika, od dnia ogłoszenia konkursu.

3. Komplet materiałów konkursowych, można odbierać osobiście w siedzibie Pełnomocnika Organizatora.

4. Komplet materiałów konkursowych, można otrzymać pocztą. Przesyłany będzie uczestnikowi konkursu przesyłką poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia pisemnego wniosek o przesłanie materiałów konkursowych.

5. Nieprzekraczalny termin składania pytań do regulaminu konkursu na adres Pełnomocnika Organizatora (osobiście lub w formie listu poleconych), upływa dnia 12.05.2006r.. to jest 5 dni kalendarzowych przed nieprzekraczalnym terminem odpowiedzi na nie.

6. Nieprzekraczalny termin odpowiedzi na wszystkie złożone pytania do regulaminu konkursu upływa dnia 19.05.2006r.

7. Odpowiedzi na wszystkie zadane pytania zostaną umieszczone w ww terminie na stronach internetowych Organizatora i Pełnomocnika, a także zostaną przesłane uczestnikom konkursu na wskazany adres listem poleconym oraz faxem.

8. Składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na adres Pełnomocnika Organizatora (osobiście lub w formie listu poleconych), upływa dnia 29.05.2006r. o godzinie 16. Z uwzględnieniem wymogów art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Kwalifikacja wniosków oraz dopuszczenie do udziału w konkursie nastąpi do dnia 05.06.2006r. Z uwzględnieniem wymogów art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. O dopuszczeniu bądź nie dopuszczeniu uczestnika do udziału w konkursie składający wnioski zostaną poinformowani listem poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz faxem.

11. Prace konkursowe należy składać w siedzibie Organizatora to jest w Urzędzie Miejskim w Jaworznie w Wydziale Architektury, ul. Grunwaldzka 33, I piętro, pokój 25, do 09.08.2006r.. do godziny 16.

12. Rozstrzygnięcie konkursu i publiczne ogłoszenie wyników nastąpi dnia 30.08.2006r. w siedzibie Organizatora.

13. Przewiduje się zorganizowanie wystawy i dyskusji pokonkursowej w terminie ustalonym indywidualnie po ogłoszeniu wyników konkursu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY POWODZENIA !

*w regulaminie konkursu stosowane są prawidłowe nazwy: Zamawiający - Organizator i Pełnomocnik Organizatora (za nieścisłości w pierwszej informacji o konkursie przepraszamy).

 

 

 
copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.