strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2006 ||||| strona główna

Ogłoszenie o konkursie | Komunikat nr 1 | Wyniki kwalifikacji | Pytania i odpowiedzi

"Przychylając się do próśb uczestników konkursu na Opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy budynku Filharmonii Śląskiej w Katowicach informuję, że zostaje
przesunięty termin:
-składania prac konkursowych (z 17.10.06r.) na 06.11.2006r.
- ogłoszenia wyników konkursu (z 26.10.06r.) na 16.11.2006r.
Pozostałe postanowienia Harmonogramu Regulaminu Konkursu pozostają bez zmian."

Z poważaniem
Ewa Widuch- sekretarz organizacyjny konkursu

powrót

Działając zgodnie z harmonogramem regulaminu, poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania uczestników.

Pytanie nr 1
Czy wobec poważnych rozbieżności ( inwentaryzacja) w wymiarowaniu schodów, braku informacji dot. wysokości kondygnacji i pomieszczeń, braku przekrojów poprzecznych, etc. ( przykłady poniżej), uniemożliwiających podjęcie decyzji co do rozwiązań przestrzennych w zakresie rozbudowy, organizator konkursu przewiduje dostarczenie uczestnikom materiałów do projektowania pozbawionych wad, a jeżeli tak, to czy brane jest pod uwagę przesunięcie terminu składania prac konkursowych?

Przykłady:
A/ z poziomu + 3,95 prowadzi klatka schodowa (zejście na podwórze) zwymiarowana
11x21x26 (parter) + 14x21x26 (piętro), co daje wysokość 5,25 m i poziom wejścia - 1,30; jednocześnie wyjście ewakuacyjne (parter przy pom. 9) z poziomu korytarza + 0,42 ( + 0,41 na przekroju) sprowadza nas na poziom + 0,12, co daje różnicę 1,42 m !!!
B/ podobnie jest z lewą klatką schodową na zapleczu sceny. Z poz. + 3,95 prowadzi bieg na parter 13x19x28 (na rzucie parteru 13x 18x 27) dając poz1om wejścia do budynku + 1,52 lub +1,61, co jest nieprawdą, bo z korytarza (+0,42) na ten poziom prowadzą tylko dwa (niezwymiarowane) stopnie, a poziom garderoby (pom. 12b) oznaczono - 0,62.
C/ nie ma możliwości ustalenia poziomów stropów pom. Garderób dyrygenta i solisty (16,17)
D/ poziom nadscenia na rzucie poddasza określono na +17,00, a na przekroju na +14,85, różnica ponad 2 m !!!
Odpowiedź:
Wobec zgłoszonych niedokładności na rysunkach inwentaryzacji zostanie przeprowadzona weryfikacja inwentaryzacji. Uczestnicy konkursu otrzymają poprawioną inwentaryzację , która zostanie wysłana w formie cyfrowej do dnia 25.08.2006 r. Nie przewiduje się przesunięcia terminu składania prac konkursowych.

Pytanie nr 2.
Jak należy rozumieć sformułowanie zawarte w pkt-cie 19.2.2 regulaminu: " podatność na rozbudowę poziomą w kierunku ul. Opolskiej"? Czy planowane jest pozyskanie sąsiednich działek i istn. kubatur? A jeżeli tak, to w jakim zakresie?
Odpowiedź:
W chwili obecnej nie przewiduje się pozyskania sąsiednich działek i kubatur, natomiast Organizator oczekuje rozwiązań , które nie uniemożliwią ewentualnej rozbudowy w kierunku ul. Opolskiej.

Pytanie nr 3.
Na dostarczonej inwentaryzacji brak jest jakichkolwiek kanałów wentylacyjnych. Czy należy rozumieć, że wymianę powietrza należy zapewnić przy zastosowaniu wyłącznie wentylacji mechanicznej?
Odpowiedź:
Rozwiązanie wentylacji pozostawia się Uczestnikom konkursu - ma ono spełniać obowiązujące przepisy i nie powodować przekroczenia planowanego maksymalnego kosztu realizacji . Faza projektu tj. opracowanie koncepcji konkursowej nie wymaga szczegółowego rozrysowywania kanałów wentylacyjnych.

Pytanie nr 4.
W programie nie przewidziano powierzchni dla pomieszczeń technicznych (wentylatornia , klimatyzacja) Czy określenie ich wielkości jest zadaniem uczestników?
Odpowiedź:
Rozwiązanie pomieszczeń technicznych pozostawia się Uczestnikom konkursu – ma ono spełniać obowiązujące przepisy.

Pytanie nr 5.
W wytycznych do programu funkcjonalnego nie uwzględniono pom. mag. Instrumentów - 80,60 m2 na parterze budynku. Jakie są dyspozycje, co do funkcji tego pomieszczenia?
Odpowiedź:
W/w pomieszczenie nadal ma pełnić funkcję magazynową i komunikacyjną. Należy uwzględnić dodatkowe pomieszczenia magazynowe na instrumenty i wyposażenie (pulpity, krzesła, praktykable), które obecnie przechowywane są w podcieniach sali koncertowej i w "kieszeniach" przy estradzie.

Pytanie nr 6.
Czy proponowana pow. ( 150 - 200 m2) na cele kawiarni uwzględnia również jej zapiecze oraz taras?.
Odpowiedź:
Proponowana powierzchnia obejmuje salę kawiarni oraz zaplecze , nie obejmuje zaś tarasu.

Pytanie nr 7.
Czy doświetlenie pom. konserwatorów nr 3 odbywa się studnią z mag. instrumentów, czy też studnia ta spełnia inną funkcję, np. transportową?
Odpowiedź:
Pomieszczenia konserwatorów w piwnicy spełniają swą funkcję przejściowo. Wskazane jest zaproponowanie innego rozwiązania dla warsztatów.

Pytanie nr 8.
Gdzie na rzucie piwnic ( inwentaryzacja) znajdują się drzwi z korytarza do kotłowni?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie nr 9.
W jaki sposób dostarcza się paliwo do kotłowni?
Odpowiedź
Paliwo jest wlewane do zbiorników oleju poprzez zewnętrzny wlew zlokalizowany od strony wejścia od podwórka. Rurociąg przebiega w posadzce bramy przejazdowej (pom. 10).

Pytanie nr 10.
Czy możliwe jest pogłębienie piwnic?
Odpowiedź:
Rozwiązanie piwnic pozostawia się Uczestnikom konkursu - ma ono spełniać obowiązujące przepisy i nie powodować przekroczenia planowanego maksymalnego kosztu realizacji. Organizator nie przewiduje potrzeby pogłębiania piwnic, ale pozostawia to do decyzji uczestników.

Pytanie nr 11.
Klatka schodowa piwnic nie spełnia wymagań p. poż. Czy dopuszcza się jej przebudowę lub zmianę lokalizacji?
Odpowiedź:
Rozwiązanie klatki schodowej pozostawia się Uczestnikom konkursu - ma ono spełniać obowiązujące przepisy i nie powodować przekroczenia planowanego maksymalnego kosztu realizacji. Dotychczasowe kontrole nie wykazały nieprawidłowości w budowie klatki schodowej.

Pytanie nr 12.
Czy będący w realizacji dźwig dla osób niepełnosprawnych obsługuje wyłącznie parter budynku?
Odpowiedź:
Realizowany dźwig łączy parter i piętro budynku. Do poprawionej inwentaryzacji zostaną dołączone rysunki projektowanego dźwigu.

Pytanie nr 13.
W zestawieniu nie ujęto powierzchni na organy. Jakie są ich przybliżone gabaryty?
Odpowiedź:
Przybliżona powierzchnia organów to wymiar: 12m długości i 5m głębokości.

Pytanie nr 14.
Kwota przewidziana na realizację inwestycji jest naszym zdaniem niedoszacowana. Czy jest to kwota nieprzekraczalna, czy Inwestor czyni zabiegi w celu pozyskania większych środków?
Odpowiedź:
Planowany maksymalny koszt realizacji jest nieprzekraczalny, ale nie będzie dyskredytowana praca nieznacznie przekraczająca 10 mln zł. Uzgodniono, że w tę kwotę nie wchodzi koszt budowy organów.

Pytanie nr 15.
Czy przy projektowaniu parkingów należy uwzględnić miejsca postojowe dla autobusów i samochodów osób niepełnosprawnych? W jakiej ilości?
Odpowiedź:
Zgodnie z warunkami konkursu : "Na terenie objętym opracowaniem konkursowym brak jest obecnie możliwości poprawy warunków skomunikowania obiektu oraz warunków parkowania użytkowników i gości obiektu. Oczekuje się propozycji - sugestii przekształcenia ulicy Opolskiej oraz Sokolskiej w sposób maksymalnie poprawiający zarówno obsługę komunikacyjną budynku , jak i warunki parkowania użytkowników i gości obiektu , a także pokazujących możliwości polepszenia strefy wejściowej do budynku. Propozycje te nie mają być uwzględniane przy obliczaniu kosztów inwestycji."

Pytanie nr 16.
Czy ul. Sokolska na odcinku od ronda do ul. Opolskiej może zostać zamknięta dla ruchu tranzytowego? Czy może być przewidziana jako pieszo-jezdna o ograniczonym ruchu tranzytowym?
Odpowiedź:
Zmiana organizacji ruchu na ul. Sokolskiej nie leży w gestii Organizatora. Organizator oczekuje i dopuszcza sugestie przekształcenia ulicy Sokolskiej , ale z zachowaniem co najmniej jednego pasa ruchu w obu kierunkach. Nie dopuszcza się możliwości przekształcenia ul. Sokolskiej w ulicę pieszo-jezdną. Po rozmowach z Urzędem Miasta uzyskaliśmy informację, że w planach przewidziane jest wyciszenie i odciążenie ul. Sokolskiej z ruchu tranzytowego.

Pytanie nr 17.
Czy i w jakim zakresie należy zapewnić dojazd do budynku sąsiada na działce nr 54?
Odpowiedź:
Wskazane jest zapewnienie dojazdu o szerokości przejazdu min. 3,5 m, aczkolwiek dojazd do działki nr 54 jest od strony Pl. Wolności.

Pytanie nr 18.
Po analizie zakresu prac koniecznych do wykonania wynikających z warunków konkursu , wizji lokalnej oraz przedstawionej ekspertyzy technicznej dotyczących :

  • planowanej przebudowy i rozbudowy budynku filharmonii ( między innymi konieczność wzmocnienia fundamentów np. metodą iniekcyjną typu jet-grouting , ewentualna konieczność wzmocnienia elementów pionowych )
  • istniejącego stanu konstrukcji budynków ( między innymi konieczność remontu dachu nad salą koncertową )
  • planowanych kosztów nowych instalacji (oświetlenie sceniczne , wymiana rozdzielni elektrycznej , klimatyzacja sali koncertowej , wentylacja mechaniczna pomieszczeń piwnicznych)

z naszych wstępnych analiz wynika możliwość przekroczenia zakładanych przez Organizatora środków finansowych na w/w inwestycję.
Prosimy o rozważenie możliwości zwiększenia planowanych środków lub przesunięcia zakupu i montażu organów do II etapu inwestycji , a środki tak uzyskane przeznaczyć na poczet przebudowy.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 14.

Pytanie nr 19.
Czy wskazanie dotyczące dopuszczalnej nadbudowy nad załączonym do regulaminu rzucie poddasza jest obligatoryjne? Czy Inwestor dopuszcza nadbudowę nad salą koncertową?
Odpowiedź:
Organizator dopuszcza nadbudowę nad salą koncertową jedynie pod warunkiem zachowania istniejącego stropu nad salą koncertową. Organizator wyraża wątpliwość ,czy nadbudowa nad salą koncertową ze wszystkimi związanymi z tym kosztami nie spowoduje przekroczenia planowanego maksymalnego kosztu realizacji.

Pytanie nr 20.
Czy określone na przekroju wielkości maksymalnych gabarytów nadbudowy są obligatoryjne? Czy możliwe jest ich przekroczenie?
Odpowiedź:
Maksymalne gabaryty nadbudowy są nieprzekraczalne. Powinny być dostosowane do sąsiedniej zabudowy.

Pytanie nr 21.
Czy wykonanie wizualizacji z użyciem zdjęć wskazanych w punkcie 13.1. Warunków konkursu jest obowiązkowe w zakresie przedstawienia widoków z podanych na zdjęciach kierunków i Organizator dopuszcza użycie własnych zdjęć lub wykonanie wizualizacji całego ujęcia , czy konieczne jest użycie zdjęć załączonych do warunków konkursu?
Odpowiedź:
Obowiązkowe jest użycie zdjęć załączonych do warunków konkursu.

Pytanie nr 22.
W regulaminie /pkt 31/ wykaz materiałów obejmuje "…przekroje poprzeczne i podłużne" - dostarczono tylko jeden przekrój podłużny - czy zostanie udostępniony jeszcze jakiś /szczególnie poprzeczny/?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 oraz na pytanie nr 12.

Pytanie nr 23.
Proszę o potwierdzenie, bądź wyjaśnienie różnicy poziomów stropu sali koncertowej /+14,80/ i poziomu obejścia /+13,50/ - podczas wizji w obiekcie stwierdzono, że różnica jest większa niż 1,30 m. Proszę również o określenie prawdziwego poziomu stropu nad sceną – na rzucie 17,0 m, z przekroju wynika 14,80 m /dotyczy informacji na rys. rzutu poddasza i przekroju A-A/. Wydaje się, że całość nadscenia i poddasza narysowana jest nieprawidłowo.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

W nawiązaniu do przesłanych odpowiedzi na pytania uczestników, w załączeniu przesyłamy:

1. Zweryfikowaną dokumentację budynku Filharmonii Śląskiej.

2. Wyciąg z projektu "Dostosowanie obiektu Filharmonii Śląskiej dla potrzeb osób niepełnosprawnych" autorstwa arch. Mariusza Zjawionego.

Ze względu na wprowadzone w ramach nadzoru w trakcie realizacji projektu arch. Mariusza Zjawionego zmiany, proszę traktować udostępniony przez niego na potrzeby konkursu materiał jako poglądowy. Zakres zmian wprowadzonych do chwili obecnej został uwzględniony na rysunkach zweryfikowanej inwentaryzacji.

Sekretarz organizacyjny konkursu
Ewa Widuch

powrót

Katowice 27.07.2006r.

OGŁOSZENIE wyników kwalifikacji do konkursu na

"Opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy budynku
Filharmonii Śląskiej w Katowicach".

Informujemy, że do udziału w konkursie zostali dopuszczeni niżej wymienieni uczestnicy, którzy spełnili wymagania określone w regulaminie konkursu.

1. "AIR" JURKOWSCY ARCHITEKCI Sp. z o. o.
BIURO AUTORSKIE
ul. Zb. Cybulskiego 8
40-705 Katowice

2. KONIOR STUDIO TOMASZ KONIOR
Biuro Projektów i Realizacji Architektury
ul. Staromiejska 8/15
40-013 Katowice

3. WOJCIECH WOJCIECHOWSKI
ARCHITEKT
ul. Różana 15/11
40-045 Katowice

4. "2G Studio" mgr inż. architekt Wojciech Gwizdak
ul. Karłowicza 11/21
25-357 Kielce

5. "CONSULTOR" Sp. z o. o.
ul. Pietrusińskiego 19
61-418 Poznań

6. BARYSZ POINT LINE
Beata Barysz
ul. Norwida 56
43-100 Tychy

7. ARCHISTUDIO S. C.
Tomasz Studniarek Małgorzata Pilinkiewicz
ul. Jordana 14/9
40-043 Katowice

8. PLUS 8.PL
Michał Górczyński
ul. Wolności 94
41-800 Zabrze

9. SOUND & SPACE
Robert Lebioda
ul. Biegańskiego 61A
60-682 Poznań

10. AUTORSKA AGENCJA PROJEKTOWA
ul. Dembińskiego 14
64-100 Leszno

11. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
" ESAL" Jerzy Fredowicz
ul. Partyzantów 9
41-200 Sosnowiec

12. Autorska Pracownia Projektowa
„BISKOє
ul. Azaliowa 6
35-604 Rzeszów

13. Architektoniczne Biuro "COLOR Inwestprojekt" s.c.
Tadeusz Czerwiński, Witold Linscheid, Lechosław Rostański
ul. Brzozowa 13
40-170 Katowice

14. "ARCHISFERA" Andrzej Mikułan
ul. Powstańców 164/4
53-139 Wrocław

Ewa Widuch - sekretarz organizacyjny konkursu

powrót

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Nazwa konkursu:
Konkurs otwarty realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy budynku Filharmonii Śląskiej w Katowicach


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa
Filharmonia Śląska w Katowicach
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Ewa Widuch, Sekretarz Organizacyjny Konkursu
Adres
Ulica Sokolska 2, 40-084 Katowice, Polska
Poczta elektroniczna (e-mail)
ewa.widuch@filharmoniaslaska.pl
Adres internetowy (URL)
www.filharmoniaslaska.art.pl

I.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

SARP O/Katowice ul.Dyrekcyjna 9 , 40-013 Katowice
Tel: (032) 25 39 774 fax: (032) 25 39 230 mail: biuro@sarp.katowice.pl

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ REGULAMIN KONKURSU

Warunki konkursowe można otrzymać po wcześniejszej wpłacie kwoty 120 zł na konto SARP O/Katowice i przefaksowaniu do biura SARP zamówienia warunków wraz z potwierdzeniem wpłaty.
SARP O/KATOWICE UL.DYREKCYJNA 9 , 40-013 KATOWICE NR. KONTA SARP O/KATOWICE : 71 1060 0076 0000 4099 8000 8644

I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE / PRACE KONKURSOWE

SARP O/Katowice ul.Dyrekcyjna 9 , 40-013 Katowice
Tel: (032) 25 39 774 fax: (032) 25 39 230 mail: biuro@sarp.katowice.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) ZAKRES KONKURSU

II.1.1) Nazwa konkursu nadana przez zamawiającego

Konkurs otwarty realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy budynku Filharmonii Śląskiej w Katowicach

II.1.2) Opis

A. Przedmiotem konkursu jest:
opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej, architektonicznej przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego określanego jako PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU FILHARMONII ŚLĄSKIEJ w Katowicach

B. Przedkładana koncepcja programowo-przestrzenna przedsięwzięcia winna być zgodna z ogólnymi przepisami techniczno - budowlanymi, wymogami regulaminu a także przedstawiać w postaci rysunków, szkiców, schematów i opisów:

B.1 informacje o podstawowych rozwiązaniach architektoniczno - budowlanych określających formę i funkcje zaprojektowanych pomieszczeń i zmian w istniejącym budynku (rzuty, przekroje, widoki),
B.2 informacje o planowanym układzie konstrukcyjnym oraz proponowanych rozwiązaniach materiałowych,
B.3 sposób nawiązania do istniejącej zabudowy,
B.4 techniczny sposób rozwiązania zadaszenia i podwieszenia istniejącego stropu nad salą koncertową
B.5 powierzchnię całkowitą i użytkową projektowanych i adaptowanych pomieszczeń,
B.6 informacje o dostosowaniu projektowanych rozwiązań do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
B.7 szacunkowe koszty inwestycji w zakresie nadbudowy według poziomu cen z II kwartału 2006 r. wraz z kosztem wykonania dokumentacji projektowej.

II.1.3) Miejsce

Śródmieście Katowic

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW
Uczestnikami konkursu mogą być:

A - Osoby fizyczne posiadające uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej będące członkami Izby Architektów R.P.
B - Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i zespoły autorskie, konsorcja i podmioty występujące wspólnie, jeśli prace przez nie złożone zostaną wykonane przez osoby posiadające (lub pod kierunkiem osoby posiadającej) uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej, a osoba ta jest członkiem Izby Architektów R.P.

a ponadto nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1. Walory architektoniczne i plastyczne koncepcji nadbudowy i przebudowy, nawiązanie do istniejącej zabudowy. atrakcyjność i nowatorstwo rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych 35 %
2. Walory rozwiązania funkcjonalnego koncepcji nadbudowy i przebudowy, podatność na rozbudowę 35 %
3. Deklarowany koszt realizacji inwestycji 15 %
4. Deklarowany koszt wykonania dokumentacji - projekt budowlany, projekty wykonawcze 15 %
  Łącznie 100%

IV.2.1) Warunki uzyskania regulaminu konkursu oraz dodatkowych wyjaśnień

  • Regulamin konkursu dostępny do 21/07/2006 w SARP O/Katowice ul.Dyrekcyjna 9 , 40-013 Katowice
  • Składanie wniosków o dopuszczenie do konkursu do 24/07/2006 r. do godz. 13:00
  • Ogłoszenie wyników kwalifikacji i wysłanie zaproszeń do składania prac konkursowych - 27.07.2006
  • Składanie zapytań dotyczących zagadnień konkursu II tura do 15/08/2006
  • Cena za kpl warunków 120 zł( brutto płatna przelewem na konto SARP O/Katowice Ul.Dyrekcyjna 9 lub w kasie Oddziału ul.Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice Bank BPH SA ul.Dyrekcyjna 10 , Katowice
    nr.konta:71 1060 0076 0000 4099 8000 8644

IV.2.2) Termin składania prac konkursowych

17/10/2006 - w godzinach 10 - 16:00 w lokalu SARP O/Katowice ul.Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice

SEKCJA V: NAGRODY

V.1) Liczba oraz wartość nagród, które zostaną wydane (wypłacone)

Łączna kwota przeznaczona na nagrody wynosi 30.000 zł Przewiduje się przyznanie trzech nagród dla autorów kolejnych prac ocenionych najwyżej przez Sąd Konkursowy w następującej wysokości:

I nagroda - 15.000 zł i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z "wolnej ręki" autora /autorów tej pracy na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego za kwotę nieprzekraczającą 710.000 zł w ciągu dwóch lat

II nagroda - 10.000 zł

III nagroda - 5.000 zł

Sąd może przyznać ponadto wyróżnienia honorowe.

Zastrzega się prawo wskazania innego podziału kwoty przeznaczonej na nagrody.


SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) CZY KONKURS DOTYCZY PROJEKTU/ PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TAK

VI.2) DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA

12/06/2006

powrót

 

 
copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.