strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2006 ||||| strona główna

Otwarty konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania centrum miasta Katowice.

Ogłoszenie o konkursie | Komunikat nr 1 | Komunikat nr 2 | Komunikat nr 3 | Pytania i odpowiedzi | Wyniki Konkursu

I NAGRODA
Konior Studio Tomasz Konior
zespół autorski:

TOMASZ M. KONIOR
ANDRZEJ WITKOWSKI
ANNA JABŁOŃSKA
PIOTR BEŁTOWSKI
LUKASZ PISZCZEK
konsultacja:
WOJCIECH WRÓBELSKI

II NAGRODA
Archistudio S.C.
Tomasz Studniarek, Małgorzata Pilinkiewicz

40-043 Katowice, ul. Jordana 14/9
Firma Projektowa "Bogacz"
40-759 Katowice, ul. Jutrzenki 1
Zespół autorski:
mgr inż. arch. BOGUSŁAW BOGACZ
mgr inż. arch. MAŁGORZATA PILINKIEWICZ
mgr inż. arch. TOMASZ STUDNIAREK
Współpraca:
mgr inż. arch. PATRYCJA PSZCZÓŁKA
mgr inż. arch. GRZEGORZ KENIG
inż. arch. MAGDALENA KOSTECZKA
stud. WA PŚl. ALICJA PIERZCHAŁA
stud. WA PŚl. JAN POBORSKI

III NAGRODA
Biuro Studiów i Projektów Architektonicznych "Franta & Franta"Sp. z o.o.
Zespół autorski:
dr hab. inż arch. ANNA FRANTA
mgr inż. arch. EWA FRANTA
mgr inż. arch. JULIAN FRANTA
mgr inż. arch. PIOTR FRANTA
Współpraca:
stud. WA PK EWA SZAFRANIEC
stud. WA PK MACIEJ FRANTA
mgr inż. arch. MONIKA WILK
WYRÓŻNIENIE HONOROWE
P.A. NOVA Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Grodowa 11
Zespół autorski:
dr inż. arch. STANISŁAW LESSAER
arch. arch.
ARKADIUSZ PŁOMECKI
SEBASTIAN BORECKI
GRZEGORZ KRAJEWSKI
MONIKA JAŚKIEWICZ
 
WYRÓŻNIENIE HONOROWE
Maćków Pracownia Projektowa Sp. z o.o.

Oskar Grąbczewski
Sekretarz Organizacyjny Konkursu
na koncepcję zagospodarowania Centrum Katowic
SARP O/Katowice
Ul. Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice

Do : Uczestnicy Konkursu

Komunikat nr 9 z dnia 16.10.2006r
Dotyczy : Konkursu urbanistyczno - architektonicznego na wykonanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania centrum miasta Katowice

Szanowni Państwo!

W imieniu Organizatora konkursu pragnę poinformować ,że w dniu 16.10.2006 r. o godz. 12.00 ogłoszono, po odtajnieniu kart identyfikacyjnych, następujące wyniki konkursu:

I Nagrodę w wysokości 50 000 zł. uzyskała praca utajniona pod symbolem J autorstwa biura Konior Studio Tomasz Konior , 40-013 Katowice , ul. Staromiejska 8/15.

II Nagrodę w wysokości 35 000 zł uzyskała praca utajniona pod symbolem B autorstwa konsorcjum biur Archistudio S.C. Tomasz Studniarek, Małgorzata Pilinkiewicz , 40-043 Katowice , ul. Jordana 14/9 i Firma Projektowa "Bogacz" , 40-759 Katowice , ul. Jutrzenki 1, autorzy arch.arch. Bogusław Bogacz, Małgorzata Pilinkiewicz, Tomasz Studniarek.

III Nagrodę w wysokości 25 000 zł. uzyskała praca utajniona pod symbolem H autorstwa biura Biuro Studiów i Projektów Architektonicznych "Franta & Franta"Sp. z o.o. , 40-871 Katowice , ul. 1000-lecia 88/184

Wyróżnienie honorowe uzyskała praca utajniona pod symbolem K autorstwa biura P.A. NOVA Sp. z o.o. , 44-100 Gliwice , ul. Grodowa 11
Wyróżnienie honorowe uzyskała praca utajniona pod symbolem C autorstwa biura Maćków Pracownia Projektowa Sp. z o.o. , 50-029 Wrocław , ul. Świdnicka 40

W imieniu Organizatora pragnę serdecznie podziękować wszystkim Uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie oraz zaprosić na otwarcie wystawy pokonkursowej w czwartek, 19 października 2006do Galerii Architektury SARP ,Katowice, ul. Dyrekcyjna 9.

Jeżeli laureaci chcą podać pełne składy autorskie zespołów projektowych , to prosimy o przesyłanie ich faxem lub mailem na adres biura SARP O/Katowice.

Z poważaniem

Oskar Grąbczewski

powrót

Komunikat nr 5 z dnia 31.07.2006r
Dotyczy : Konkursu urbanistyczno - architektonicznego na wykonanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania centrum miasta Katowice


Pragnę przekazać Państwu opracowane przez Sędziego Referenta
mgr inż.arch. Piotra Średniawę odpowiedzi na zadane przez Uczestników Konkursu pytania .

Odpowiedzi na pytania do Konkursu otwartego urbanistyczno- architektonicznego na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania centrum miasta Katowice.

1. Czy autor pracy konkursowej może wybrać miejsca przekrojów przez Al. Korfantego? Jeżeli nie to jakie są miejsca przekrojów?

Odpowiedź:
- usytuowanie przekrojów określa załącznik B - układ plansz. Na załączniku pokazano "rozpiętość" przekrojów, tak aby obejmowały one istotne istniejące obiekty kształtujące sylwetę miasta. Miejsca przekrojów w kierunkach NS winny pokazywać obie pierzeje AL. Korfantego, natomiast miejsca w kierunkach WE panoramę miasta w kierunku Ronda i Rynku. Dokładne usytuowanie miejsc przekrojowych pozostawia się do uznania Autorom, w zależności od przyjętej koncepcji.
-
2. Czy można kadrować zdjęcia dostarczone do obowiązkowej wizualizacji?

Odpowiedź:
- Tak, dostarczone zdjęcia można kadrować, lecz w taki sposób, aby wizualizacje prezentowały całość zaproponowanej koncepcji przestrzennej.

3. W p. 14.3 mowa o bilansie programu. Czy jest jakaś ujednolicona tabela, czy też każdy uczestnik konkursu ma tworzyć własną?

Odpowiedź:
- Bilans który jest obowiązkowym elementem prac konkursowych winien być dołączony na końcu części opisowej i nie obejmuje on regulaminowych 6 stron.
- w bilansie należy podać następujące dane charakteryzujące zaproponowaną koncepcję w obszarze strefy B
- pow. zabudowy nowych obiektów
- pow. użytkowa nowych obiektów w rozbiciu na wiodące funkcje np. biurowe, handlowe, usługowe, mieszkaniowe itp.
- ilość ewentualnych nowych mieszkań
- kubatura nowych obiektów
- ilość miejsc postojowych w projektowanych garażach i parkingach podziemnych
- ilość miejsc postojowych na powierzchni terenu.


Powyższe dane sporządzić należy w rozbiciu na przyjęte w koncepcjach pola inwestycyjne lub etapy / pkt. 4.2.5 Regulaminu konkursu/, których granice winny być oznaczone przez Autorów na planszy nr 2, oraz podanie na koniec bilansu uzyskanych sumarycznych wielkości.

4. Jakie mają być losy budynku realizowanego po zachodniej stronie superjednostki? Od kilku lat budowa jest wstrzymana. Czy będzie kontynuowana czy nie?

Odpowiedź:
- Obiekt ten znajduje się po za strefą konkursową B. Jego realizacja będzie kontynuowana, dlatego też obiekt należy traktować jako obowiązujące przesądzenie lokalizacyjne, nie podlegające ingerencji projektowej. Obiekt obejmuje następujące funkcje: podziemny garaż, dwie pierwsze kondygnacje nadziemne - funkcje handlowo usługowe, pozostałe piętra funkcje biurowe.

5. Mimo zapoznania się z przekazanymi materiałami nie odnaleźliśmy dokładnych danych liczbowych dotyczących obciążenia ruchem drogowym ulic objętych powyższym konkursem, jak również danych liczbowych dotyczących pojemności obecnie istniejących parkingów oraz ewentualnych wymagań i prognoz dot. tych tematów. Czy w takim razie, dane z załącznika Zamkowa 1 jpg są jedynymi danymi dotyczącymi tego zagadnienia i czy są w takim razie wiążące?

Odpowiedź:
- Wobec faktu nie ukończenia tunelu drogowego pod Rondem, oraz prowadzenie w centrum przebudowy kanalizacji obecny ruch kołowy w śródmieściu podlega znacznym zakłóceniom i utrudnieniom, dlatego też dane dotyczące obciążenia ruchem ulic w centrum miasta byłyby nieadekwatne do stanu docelowego. Dane liczbowe dotyczące problemu w skali miasta zawarte są w załączniku: L "Analiza podstawowego układu drogowego miasta Katowice i możliwości oraz uwarunkowania jego planistycznego kształtowania". Natomiast bilans prognozowanych miejsc postojowych znajduje się w załączniku M. " Projekt konkursowy - I nagroda realizacyjna w Konkursie "Kwartał Dworcowa" z 2005r " w opisie pracy konkursowej. Pozostałe wytyczne oraz obowiązujące ustalenia dotyczące układów transportowych znajdują się w załączniku H. "Istniejące uwarunkowania oraz wytyczne programowe i urbanistyczno - architektoniczne"

6. Pytanie dotyczy sformułowania :"stworzenia miejskiego katalogu ofert inwestycyjnych w ścisłym centrum miasta, ułatwiające pozyskiwanie inwestorów" /regulamin str. 5/. Czy zadanie to dotyczy uczestników konkursu, czy raczej władz miasta? Jeżeli dotyczy uczestników konkursu, to w jakim czasie i w jakim zakresie należy przygotować taki katalog?

Odpowiedź:
-powyższy punkt dotyczy docelowych i długofalowych zadań konkursu, a nie jego przedmiotu. Przystąpienie do pracy nad takim katalogiem może rozpocząć się dopiero po rozstrzygnięciu konkursu, oraz na etapie wykonywania planu miejscowego.

7. Na jakim obszarze Katowic można przyjąć pojęcie "zabudowa śródmiejska uzupełniająca" w rozumieniu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /rozdz. I par. 13, ust 4/

Odpowiedź:
- Dla całego obszaru strefy A i B, można stosować takie pojęcie, i taki zapis obowiązywać będzie w przyszłym miejscowym planie. Należy jednak zwrócić uwagę na konieczność spełnienia wymogów par. 60, rozdział 2, Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dotyczących czasu nasłonecznienia w śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej, oraz w istniejącej pozostawianej w ramach przyjętej koncepcji zabudowie mieszkaniowej.

8. Na jakiej podstawie przyjęto ( cześć V, ust 7 24 5 warunków konkursu) cenę za sporządzenie dokumentacji " nie wyższą niż 120 000 PLN.
Żądany zakres przedmiotu umowy, czas realizacji, wymagany skład zespołu projektowego (między innymi:
- główny projektant
- projektant sprawdzający
-2 osoby członków Izby Urbanistów
- wielobranżowy zespół projektowy
( część IV, ust 1.2)
prowadzą do wniosku, że jest to propozycja na poziomie 20% - 30% należnej wyceny wg. obowiązujących cenników szczególnie dla tak złożonego i ważnego tematu jak centrum Katowic, metropolii górnośląskiej aglomeracji.
W tytule konkursu stwierdzono " wartość konkursu nie przekracza równowartości kwoty 60 000 euro, co jest dolną granicą przyzwoitości. (zleceniodawcy!)
Żądamy przedstawienia rzetelnej wyceny i umieszczenia jej w warunkach konkursu.

Odpowiedź:
- zgodnie z regulaminem konkursu cześć V pkt 23.1.
23.1. Po wyłonieniu najkorzystniejszej pracy konkursowej, jej autor otrzyma, po akceptacji Zamawiającego, zaproszenie do udziału w negocjacjach o zawarcie umowy w trybie zamówienia "z wolnej ręki"na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum miasta Katowice wraz z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem planu zgodnie z procedurami i problematyką określonymi w ustawie z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r nr 80, poz.717 z p. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26 sierpnia 2003r w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. nr 164 , poz. 1587 ) , a także w ustawach i przepisach odrębnych odnoszących się do planowania i zagospodarowania przestrzennego

Z poważaniem

Oskar Grąbczewski

powrót

Komunikat nr 3 z dnia 11.07.2006r

Dotyczy : Konkursu urbanistyczno - architektonicznego na wykonanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania centrum miasta Katowice

Pragnę poinformować Państwa ,że z przyczyn niezależnych od Organizatora przesunięciu ulega termin dostarczenia zakwalifikowanym Uczestnikom dodatkowych materiałów , które zawierać będą :
1. Uproszczoną inwentaryzację urbanistyczną budynków znajdujących się na terenie opracowania konkursowego
2. Panoramy terenu opracowania ze wskazaniem ujęć obowiązkowych do wykonania wizualizacji
3. Zaktualizowane w zakresie przebiegu DTŚ i zagospodarowania Ronda im gen. J. Ziętka podkłady mapowe w skali 1:2000 i 1:1000
4. Materiały projektowe dotyczące przebiegu DTŚ i zagospodarowania Ronda im gen. J. Ziętka

Materiały zostaną przesłane Państwu do dnia 17.07.2006r.

Aby umożliwić Uczestnikom zadawanie pytań po zapoznaniu się z dodatkowymi materiałami decyzją Jury termin składania pytań ulega wydłużeniu do dnia 24.07.2006r.

Z poważaniem
Oskar Grąbczewski

powrót

Komunikat nr 2 z dnia 29.06.2006r

Uprzejmie informuję, że Sąd Konkursowy zakwalifikował Państwa do udziału w konkursie w gronie 16 uczestników :
1. P.A. NOVA Sp. z o.o. , 44-100 Gliwice , ul. Grodowa 11
2. Maćków Pracownia Projektowa Sp. z o.o. , 50-029 Wrocław , ul. Świdnicka 40
3. Studio EL Pracownia Projektowo -Realizacyjna Architekt Edward Lach , 53-137 Wrocław , Al. Wiśniowa 23
4. Buro ASP Planungsgesellschaft mbH , Liebknechtstr.5 , D-06846 Dessau
5. Barysz Point Line Beata Barysz , 43-100 Tychy , ul. Norwida 56
6. Archistudio S.C. Tomasz Studniarek, Małgorzata Pilinkiewicz , 40-043 Katowice , ul. Jordana 14/9 i Firma Projektowa "Bogacz" , 40-759 Katowice , ul. Jutrzenki 1
7. Konior Studio Tomasz Konior , 40-013 Katowice , ul. Staromiejska 8/15
8. Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych "Archidea" Architekt Ewa Piątek , 40-073 Katowice , ul. Strzelecka 7/1
9. A.B. "ColoR Inwestprojekt" s.c. 40-170 Katowice , ul. Brzozowa 13
10. Biuro Studiów i Projektów Architektonicznych "Franta & Franta" Sp. z o.o. , 40-871 Katowice , ul. 1000-lecia 88/184
11. Spółdzielnia Pracy "Inwestprojekt - Katowice" 40-874 Katowice , ul. Tysiąclecia nr 1
12. Arkus Biuro Projektowo-Doradcze Marek Gachowski 44-100 Gliwice , Plac Piastów 6/1 B
13. Instytut Rozwoju Miast , ul. Cieszyńska 2 , 30-015 Kraków
14. Wojciech Wojciechowski Architekt 40-045 Katowice , ul. Różana 15/11
15. INARKO Sp. z o.o. 44-100 Gliwice , ul. Lutycka 1
16. Biuro Architektoniczne ARKAT Sp. z o.o. , 40-035 Katowice , ul. Kochanowskiego 4/6

W imieniu Organizatora Konkursu pragnę zaprosić Państwa do składania prac konkursowych w terminie do 18.09.2006 w godz. 10.00-16.00 zgodnie z Regulaminem Konkursu.
Z poważaniem
Oskar Grąbczewski

powrót

Komunikat nr 1
SEKRETARZ ORGANIZACYJNY KONKURSU OSKAR GRĄBCZEWSKI UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE DO DNIA 05.06.2006 NIE WPŁYNĘŁY ŻADNE PYTANIA FORMALNE DO REGULAMINU KONKURSOWEGO.

powrót

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Nazwa konkursu: Konkurs otwarty urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania centrum miasta Katowice

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa
Urząd Miasta Katowice
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Arch. Oskar Grąbczewski, Sekretarz Organizacyjny Konkursu
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice
Adres
Ulica Młyńska 4
Kod pocztowy
40-098
Miejscowość
Katowice
Kraj
Polska
Poczta elektroniczna (e-mail)
sleziak@um.katowice.pl
Adres internetowy (URL)
www.um.katowice.pl

I.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
SARP O/Katowice ul.Dyrekcyjna 9 , 40-013 Katowice
Tel: (032) 25 39 774 fax: (032) 25 39 230 mail: biuro@sarp.katowice.pl

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ REGULAMIN KONKURSU
Warunki konkursowe można otrzymać po wcześniejszej wpłacie kwoty 120 zł na konto SARP O/Katowice i przefaksowaniu do biura SARP zamówienia warunków wraz z potwierdzeniem wpłaty.
SARP O/KATOWICE UL.DYREKCYJNA 9 , 40-013 KATOWICE NR. KONTA SARP O/KATOWICE : 71 1060 0076 0000 4099 8000 8644

I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE / PRACE KONKURSOWE
SARP O/Katowice ul.Dyrekcyjna 9 , 40-013 Katowice
Tel: (032) 25 39 774 fax: (032) 25 39 230 mail: biuro@sarp.katowice.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) ZAKRES KONKURSU

II.1.1) Nazwa konkursu nadana przez zamawiającego

konkurs otwarty urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania centrum miasta Katowice

II.1.2) Opis

A opracowanie koncepcji urbanistycznej określającej przekształcenia i perspektywiczny kształt strefy Centrum - dla obszaru wyznaczonego ulicami:

a). Chorzowską, Roździeńskiego
b). Sokolską, Matejki
c). istniejącą linią PKP ( z uwzględnieniem pracy wykonanej w wyniku rozstrzygniętego konkursu
" Kwartał Dworcowa" )
d). Francuską, Bankową

B opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej, urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej fragmentu centrum miasta tj. obszaru Al. W. Korfantego na odcinku "Rynek - Rondo" wraz z przyległymi terenami ( pomiędzy SDH "Zenit" i "Domem Prasy", przed Superjednostką, Plac Obrońców Katowic przed Hotelem "Silesia", przed Bankiem Śląskim ), ul. Teatralna.

II.1.3) Miejsce
Śródmieście Katowic

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW
W konkursie mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, a ponadto posiadają dyplom ukończenia wyższej uczelni architektonicznej lub urbanistycznej i zapewnią w przypadku wygrania konkursu i przed negocjacjami o zawarcie umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Katowic udział w wielobranżowym zespole projektowym co najmniej dwóch osób będących członkami Izby Urbanistów , przy czym każda z tych osób powinna wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej jednego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego i opublikowanego w Dz. Urzędowym Województwa dla terenów o powierzchni min. 10 ha i o intensywnej zabudowie w mieście powyżej 100.000 mieszkańców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1. Walory programowo-przestrzenne dyspozycji urbanistycznej
atrakcyjność i profesjonalizm rozwiązań urbanistycznych
i architektonicznych .
40,00%
2. Koncepcja obsługi komunikacyjnej , funkcjonalność rozwiązań układów komunikacyjnych , dyspozycja miejsc postojowych 30,00%
3. Określenie zasad strategii, metod i instrumentów realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w tym przekształceń własnościowych – zagwarantowanie optymalnych efektów przestrzennych w ramach koniecznego etapowania inwestycji 30,00%
  Łącznie 100,00%

IV.2.1) Warunki uzyskania regulaminu konkursu oraz dodatkowych wyjaśnień

- Regulamin konkursu dostępny do 23/06/2006 w SARP O/Katowice ul.Dyrekcyjna 9 , 40-013 Katowice

- Składanie wniosków o dopuszczenie do konkursu do 26/06/2006 r. do godz. 13:00

- Ogłoszenie wyników kwalifikacji i wysłanie zaproszeń do składania prac konkursowych - 29.06.2006

- Składanie zapytań dotyczących zagadnień konkursu II tura do 14/07/2006

- Cena za kpl warunków 120 zł( brutto ) płatna przelewem na konto SARP O/Katowice Ul.Dyrekcyjna 9 lub w kasie Oddziału ul.Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice Bank BPH SA ul.Dyrekcyjna 10 , Katowice
nr.konta:71 1060 0076 0000 4099 8000 8644

IV.2.2) Termin składania prac konkursowych

18/09/2006 - w godzinach 10 - 16:00 w lokalu SARP O/Katowice ul.Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice

SEKCJA V: NAGRODY

V.1) Liczba oraz wartość nagród, które zostaną wydane (wypłacone)

Łączna kwota przeznaczona na nagrody wynosi 130.000 zł Przewiduje się przyznanie trzech nagród dla autorów kolejnych prac ocenionych najwyżej przez Sąd Konkursowy w następującej wysokości:

I nagroda - 50.000 zł i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z "wolnej ręki" autora /autorów tej pracy na wykonanie m.p.z.p. za kwotę nieprzekraczającą 120.000 zł

II nagroda - 35.000 zł

III nagroda - 25.000 zł

oraz
dwie IV nagrody po 10.000 zł za elementy o szczególnej wartości wnoszone w koncepcję urbanistyczną śródmieścia Katowic.

Nagrodzone prace będą wykorzystane jako wytyczne do przyszłego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Katowic.

Sąd może przyznać ponadto wyróżnienia honorowe.

Zastrzega się prawo wskazania innego podziału kwoty przeznaczonej na nagrody .

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) CZY KONKURS DOTYCZY PROJEKTU/ PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

NIE

VI.2) DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA

22/09/2006


powrót

 
copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.