strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2006 ||||| strona główna

Ogłoszenie o konkursie na Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Sprawa nr: DA-214-1/05

Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 50-345 Wrocław, ul. Mikulicza-Radeckiego 6, tel./fax (071) 328 35 76 ogłasza:

KONKURS NA KONCEPCJĘ PROGRAMOWO-PRZESTRZENNĄ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ARBORETUM
AKADEMII ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Sekretarz Konkursu: dr Piotr Reda tel. (071) 32 05 166, (0) 601 553 704, fax (071) 328 35 76, e-mail: p.reda@lanet.net.pl

Przedmiotem konkursu jest architektoniczno - planistyczna koncepcja zagospodarowania terenu Arboretum - Ośrodka Badań Dendrologicznych Akademii Rolniczej we Wrocławiu wraz z koncepcją rewaloryzacji zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego we Wrocławiu Pawłowicach.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zamawiający dopuszcza także udział wspólny w konkursie uczestników w postaci zespołów autorskich.

Uczestnicy konkursu muszą spełniać następujące warunki:
a) zajmują się projektowaniem terenów zieleni
b) posiadają odpowiednie wykształcenie:

 • uczestnicy w postaci pojedynczych osób lub kierownicy zespołów autorskich posiadają wykształcenie wyższe przynajmniej w jednym z wymienionych zakresów: architektury krajobrazu, architektury, urbanistyki, gospodarki przestrzennejlub posiadają udokumentowane doświadczenie projektowe.
 • uczestnicy w postaci pojedynczych osób lub zespół autorski wzięli udział w okresie ostatnich 3 lat w:
  - w przynajmniej 1 koncepcji albo projekcie zagospodarowania terenu zieleni o powierzchni minimum 5 ha
  oraz
  - udział w przynajmniej 1 koncepcji albo projekcie zagospodarowania terenu zieleni zabytkowej (bez kryterium powierzchni)

W przypadku zespołu autorskiego jako doświadczenie projektowe pod uwagę brana jest suma doświadczeń osób tworzących zespół.
Udział w opracowaniach, o których mowa powyżej należy potwierdzić pozytywnymi referencjami wystawionymi przez podmioty zamawiające te opracowania.

Z uczestnictwa w konkursie wyklucza się osoby oraz jednostki organizacyjne wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz zespoły autorskie, których członkami są takie osoby lub jednostki organizacyjne.

Regulamin Konkursu wraz z niezbędnymi materiałami konkursowymi, w tym Założeniami do koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania arboretum można uzyskać w Biurze Zamówień Publicznych w siedzibie zamawiającego pok. 114, w godz. od 1030 do 1330 lub za zaliczeniem pocztowym. Łączna cena Regulaminu Konkursu z materiałami konkursowymi wynosi 150,00 PLN (plus ewentualne koszty przesyłki).

Zakres rzeczowy prac konkursowych obejmuje:
a)
Część graficzną:

 • 1 planszę podstawową z koncepcją zagospodarowania całego terenu w skali 1:2500
 • 3-4 plansze szczegółowe z koncepcją zagospodarowania terenu najważniejszych obszarów składowych arboretum w skali 1:500
 • 1 planszę z rysunkami szczegółowymi wybranych projektowanych elementów uznanych przez autorów jako ważne w przyjętej koncepcji: elementy małej architektury, szczegółowe rozplanowanie wybranych fragmentów arboretum

b) Część opisową, zawierającą opis przyjętych w koncepcji idei formalnych oraz rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych wraz z zestawieniem powierzchni elementów składowych arboretum. Opis techniczny musi być uzupełniony o zestawienie szacunkowych kosztów realizacji oraz eksploatacji zaproponowanej koncepcji zagospodarowania terenu arboretum.

Kryteria merytoryczne oceny prac konkursowych i maksymalna punktacja:
a) atrakcyjność i poprawność rozwiązań przestrzennych całego arboretum: 0 ÷ 50 punktów,
b) atrakcyjność, poprawność rozwiązań oraz zgodność z wytycznymi konserwatorskimi zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego: 0 ÷ 15 punktów,
c) poprawność rozwiązań części leśnej arboretum oraz projektowanych kolekcji dydaktycznych, powierzchni doświadczalnych i produkcyjnych: 0 ÷ 15 punktów,
d) walory dydaktyczne arboretum: 0 ÷ 10 punktów,
e) walory funkcjonalne arboretum: 0 ÷ 10 punktów.
Ocena łączna - maksymalnie 100 punktów

Rodzaj i wysokość przewidzianych nagród:
a) I miejsce - nagroda 20 000 PLN
b) II miejsce - nagroda 12 000 PLN
c) III miejsce - nagroda 8 000 PLN
Ponadto Sąd Konkursowy ma prawo przyznać wybranym pracom wyróżnienia z nagrodami pieniężnymi wysokości 1 500 zł każda.

Formalne zapytania dotyczące regulaminu, zakresu merytorycznego oraz przebiegu konkursu można składać w formie pisemnej do Sekretarza Konkursu dr Piotra Redy poprzez Sekretariat Kanclerza Akademii Rolniczej w siedzibie zamawiającego 50-345 Wrocław, ul. Mikulicza-Radeckiego 6, tel./fax 071/328 35 76 do dnia 20 lutego 2006 r.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie przygotowane zgodnie z formularzem zawartym w materiałach konkursowych wraz z dokumentami określonymi w punkcie II.2. Regulaminu Konkursu należy składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie Kanclerza do godz. 1500 dnia 28 lutego 2006r.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie zostaną rozpatrzone pod względem formalnym przez Sąd Konkursowy do dnia 20 marca 2006 r. O dopuszczeniu do udziału w konkursie lub odrzuceniu wniosku zostaną pisemnie powiadomieni wszyscy wnioskujący.

Termin składania prac konkursowych: do 31 sierpnia 2006 r.
Termin oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcia konkursu: do 15 października 2006 r.
Termin ogłoszenia wyników konkursu: do 15 listopada 2006 r.
Termin wypłaty nagród: do 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

Wrocław, dnia 19 stycznia 2006 r.

 
copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.