strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2006 ||||| strona główna

 

Katowice 19 września 2006

Członkowie Katowickiego
Oddziału SARP

Pragniemy drogim Koleżankom i Kolegom przypomnieć,że na mocy postanowień Statutu Stowarzyszenia Architektów Polskich przysługuje Wam prawo wybierania i bycia wybranym do władz SARP, Prawo korzystania ze świadczeń i pomocy SARP oraz prawo używania nazwy SARP i jego znaku graficznego w zamian za wywiązanie się z obowiązków członka naszego Stowarzyszenia.

W związku z upływem kadencji władz i organów katowickiego Oddziału
SARP, Zarząd Oddziału uprzejmie zawiadamia, że w dniu 14 października 2006 r. o godz. 10.00 w siedzibie SARP O/Katowice Galeria Architektury SARP przy ul.Dyrekcyjnej 9 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków katowickiego Oddziału SARP.
Rejestracja uczestników - od godziny 9.15.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. otwarcie Zebrania przez Prezesa katowickiego Oddziału SARP i uczczenie pamięci kolegów i przyjaciół, którzy odeszli na zawsze........,
 2. wręczenie nagród i wyróżnień,
 3. wybór Prezydium Zebrania, Przewodniczącego, Z-cę Przewodniczącego i Sekretarza,
 4. ustalenie kworum zebrania ( w razie braku quorum drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 11,00)
 5. zatwierdzenie proponowanego porządku obrad,
 6. wybory Komisji -
  a/ Mandatowej
  b/ Wyborczej
  c/ Uchwał i Wniosków
  d/ Skrutacyjnej,
 7. sprawozdanie Komisji Mandatowej,
 8. sprawozdanie ustępującego Prezesa Zarządu katowickiego Oddziału SARP,
 9. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej katowickiego Oddziału SARP,
 10. dyskusja nad sprawozdaniami z pkt 7 i 8,
 11. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi katowickiego Oddziału SARP,
 12. zgłoszenie kandydatów na Prezesa Zarządu katowickiego Oddziału SARP,
 13. wystąpienia kandydatów zgłoszonych na Prezesa Zarządu,
 14. wybory Prezesa Zarządu katowickiego Oddziału SARP /głosowanie tajne/,
 15. wypowiedzi gości zaproszonych na Zebranie,w tym członka Prezydium Zarządu Głównego SARP w Warszawie,
 16. ogłoszenie wyników wyboru Prezesa Zarządu katowickiego Oddziału SARP,
 17. zgłoszenie przez zebranych członków oraz przez wybranego Prezesa Zarządu – kandydatów na członków Zarządu katowickiego Oddziału SARP,
 18. głosowanie nad wyborem członków Zarządu katowickiego Oddziału SARP /głosowanie tajne/,
 19. dyskusja,
 20. ogłoszenie wyników wyboru członków Zarządu katowickiego Oddziału SARP,
 21. zgłoszenie kandydatów do -
  a/ Komisji Rewizyjnej
  b/ Sądu Koleżeńskiego
  c/ Kolegium Sędziów Konkursowych

  oraz zgłoszenie kandydatów na -
  d/ Walny Zjazd Delegatów SARP
  e/ Walne Zebranie katowickiego Oddziału SARP,
 22. głosowanie nad wyborem kandydatów zgłoszonych jak w pkt 21,
 23. sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz dyskusja,
 24. głosowanie nad treścią uchwał i postanowień Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego,
 25. ogłoszenie wyników wyborów Komisji Rewizyjnej, Sadu Koleżeńskiego, Kolegium Sędziów Konkursowych oraz przedstawicieli na Walny Zjazd Delegatów SARP i delegatów na Walne Zebranie katowickiego Oddziału
  SARP,
 26. zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na obecność Koleżanek i Kolegów

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Sekretarz Oddziału - arch. Krzysztof Gorgoń

 

 

 
copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.