strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2004 ||||| strona główna
REGULAMIN VIII EDYCJI KONKURS
"POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE"
na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich, a jego zleceniodawcą jest Polski Cement Sp. z o.o..

1. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie.

2. ZADANIE KONKURSU

Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja konkursu.

W przypadku VIII edycji konkursu mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku przed końcem 2003 roku.

3. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

Do udziału w konkursie winny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu :

- obiektów budownictwa ogólnego,

- obiektów budownictwa przemysłowego,

- obiektów inżynierskich.

Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:

- oddziały SARP,

- oddziały PZITB,

- pracownie, biura projektów,

- Polski Cement sp. z o.o..

Zgłoszenia prac przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP do dnia 30.09.2004 r. ( 00-366 Warszawa, ul. Foksal 2 ).

4. WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie winno zawierać:

• zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A-4,

• opisową charakterystykę obiektu ( zespołu obiektów ) nie przekraczającą 2 stron maszynopisu formatu A-4,

• składu zespołu autorskiego.

Osoba lub osoby zgłaszające projekt do konkursu są obowiązane w terminie do dnia 30.09.2004 r. do złożenia oświadczenia o ewentualnych współautorach projektu z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów do korespondencji oraz zawierające klauzulę, że są to wszyscy współautorzy tego projektu.

5. SĄD KONKURSOWY

Konkurs rozstrzyga 5-osobowy sąd pod przewodnictwem Prezesa lub Wiceprezesa SARP.

Pięcioosobowe jury składa się z:

- Prezesa lub Wiceprezesa SARP - przewodniczącego sądu,

- trzech architektów członków Kolegiów Sędziów Konkursowych SARP powoływanych

przez Prezydium ZG SARP,

- przedstawiciela firmy POLSKI CEMENT sp. z o.o..

Sąd Konkursowy podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody i ewentualnych wyróżnień po obejrzeniu zrealizowanych obiektów.

6. KRYTERIA OCENY

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za efekt architektoniczny uzyskany poprzez zastosowanie technologii betonowych. Przy ocenie uwzględniane jest również inżynierskie i technologiczne nowatorstwo w sposobie wykorzystania technologii betonowych.

7. NAGRODY

Sąd Konkursowy przyznaje nagrody i ewentualne wyróżnienia. Ilość wyróżnień zależy od decyzji Sądu Konkursowego.

Kwota przeznaczona na nagrody i wyróżnienia wynosi 40.000 zł.

I nagroda w VIII edycji konkursu wynosi nie mniej niż 15.000 zł.

Nagrody i wyróżnienia są potwierdzane dyplomem.

8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Prace Sądu Konkursowego winny być rozpoczęte do dnia 20.10.2004 r.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystości zorganizowanej do dnia 3.11.2004 r. Wcześniej osoby zgłaszające prace, które zostały nagrodzone bądź wyróżnione w konkursie zostaną pisemnie o tym fakcie powiadomione. W przypadku, gdy w ciągu miesiąca od rozstrzygnięcia konkursu osoby zgłaszające prace nagrodzone bądź wyróżnione, nie dostarczą do organizatora konkursu repartycji nagród bądź wyróżnień, podpisanych przez wszystkich współautorów projektu nagrodzonego lub wyróżnio-nego, domniemywa się wtedy, że nagrodę należy wypłacić wszystkim współautorom projektu w częściach równych.,

9. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie dokumenty związane z konkursem przechowuje Biuro Zarządu Głównego SARP.

Wręczenia nagród i wyróżnień dokonują:

- Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich,

• Prezes Spółki "Polski Cement"

• Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna.

Rozstrzygnięcie wyników konkursu zgłoszone zostanie do prasy, radia i telewizji oraz czasopism profesjonalnych.

Zleceniodawca konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania w publikacjach i wszelkich działaniach informacyjnych dotyczących konkursu, wszystkich materiałów dostarczonych na konkurs z zachowaniem praw autorskich przysługujących autorom prac zgodnie z obowiązującą ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zleceniodawca konkursu zastrzega sobie prawo do fotografowania obiektów architektonicznych zgłoszonych do konkursu ( za zgodą właściciela obiektu ) w celu wykorzystania ich w publikacjach i wszelkich działaniach promocyjnych ( targi, wystawy ) z zachowaniem praw autorskich przysługujących autorom prac ( zgodnie z obowiązującą zasadą Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych ).

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania bez odszkodowania konkursu najpóźniej na siedem dni przed pierwszym posiedzeniem sądu konkursowego w przypadku naruszenia przez zleceniodawcę konkursu ustaleń dotyczących jego finansowania.


 
copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.