strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2004 ||||| strona główna
Burmistrz Miasta Szczyrk, , 43-370 Szczyrk, ul.Beskidzka 4, woj.Śląskie, pow. Bielsko Biała, tel. 033 8295000 , fax 033 8178763, e-mail: sekretariat@um.szczyrk.pl

ogłasza konkurs jednoetapowy na opracowanie projektu architektoniczno urbanistycznego koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania terenu Centrum Szczyrku (pow. ok. ok. 5,5 ha), kwalifikujący do ubiegania się o uzyskanie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Warunki konkursu w formie CD można nabyć w cenie 100,-zł, w terminie od dnia 26.11.2003 w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Katowicach ,ul.Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice, lub za zaliczeniem pocztowym po wysłaniu zamówienia (fax,e-mail) zawierającego dane zamawiającego niezbędne do wystawienia faktury VAT wraz
z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Karty identyfikacyjne należy składać do dnia 29 grudnia 2003 do godz.12:00. Karty identyfikacyjne można złożyć osobiście u sekretarza konkursu -Urząd Miejski w Szczyrku,
I piętro, pok.26 - lub przesłać pocztą na adres zamawiającego z dopiskiem "konkurs centrum".

Otwarcie kart identyfikacyjnych nastąpi 29 grudnia 2003 o godz. 12:10 w siedzibie zamawiającego.

Prace konkursowe należy składać do 16 marca 2004, do godz.15:00 w siedzibie zamawiającego, I piętro, pok. 26.

W konkursie mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1 i art.22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, oraz posiadający uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, będący członkami Izby Architektów.

Przewiduje się przyznanie nagród w wysokości (brutto)
I nagroda - 12,000,- zł
-pozostała pula nagród (14,000,- zł )rozdzielona wg wyboru komisji konkursowej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych.

 
copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.