strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2004 ||||| strona główna
Konkurs organizowany jest przez Pełnomocnika Prezydenta M.St. Warszawy oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. W konkursie oceniane są obiekty budowlane położone w Warszawie. Przyznawane nagrody mają za cel docenienie nowatorskich rozwiązań architektonicznych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy oraz promowanie osób i instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:

- obiekty oddane do użytku po 1 stycznia 2003 roku,
- obiekty modernizowane po 1 stycznia 2003 roku,
- obiekty wybudowane lub dostosowane przed rokiem 2003 w tym obiekty
historyczne.

Kandydatury do nagród powinny zbyć zgłaszane na piśmie do dnia 5 listopada 2004 r. na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1; 00-162 Warszawa z dopiskiem "Konkurs architektoniczny".

Zgłoszenie powinno zawierać:
nazwę obiektu i jego adres, zdjęcia (na odwrocie nadesłanych fotografii powinien znajdować się czytelny podpis i zgoda autora na przetwarzanie, oraz nazwa obiektu i adres) i opis obiektu przedstawiający rozwiązania dla niepełnosprawnych, informację o architekcie i inwestorze, załączniki (np. rekomendacje, wycinki prasowe, inne materiały promujące obiekt), pisemną zgodę inwestora, imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zgłaszającego.

Osoby, które nadeślą najbardziej atrakcyjnie przygotowane zgłoszenie otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 3 000 zł każda. Fundatorem nagród jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

W załączeniu przesyłam ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem, w imieniu Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji

Anna Panfil

Regulamin konkursu architektonicznego "Warszawa bez barier"

Konkurs architektoniczny "Warszawa bez barier" jest organizowany przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ds. programu "Warszawa bez barier" oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. W konkursie oceniane są obiekty budowlane położone w Warszawie. Przyznawane nagrody mają za cel docenienie nowatorskich rozwiązań architektonicznych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy oraz promowanie osób i instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Postanowienia ogólne

§ 1
Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach:

- obiekty oddane do użytku po 1 stycznia 2003 roku,
- obiekty modernizowane po 1 stycznia 2003 roku,
- obiekty wybudowane lub dostosowane przed rokiem 2003 w tym obiekty historyczne.
§ 2
Nagrodą wyróżnia się inwestora i architekta.

§ 3
Nagroda przyznawana jest corocznie w grudniu podczas Wielkiej Gali Integracji.

Tryb przyznawania nagrody

§4

Nagroda przyznawana jest przez Jury, któremu przewodniczy Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy odpowiedzialny za sprawy społeczne.
Prezydent m. st. Warszawy wskazuje członków Jury.
Sekretarzem Jury jest pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. Programu Warszawa bez barier.
§ 5

Przewodniczący i Członkowie Jury pełnią swoje funkcje bezterminowo. Członek Jury może złożyć rezygnację z funkcji na ręce Przewodniczącego Jury. Członek Jury może też zostać odwołany z ważnych powodów przez Prezydenta m. st. Warszawy na wniosek Przewodniczącego Jury.
Członkowie Jury pełnią swoje funkcje społecznie i nieodpłatnie.
Zgłoszenia do nagrody

§ 6
Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. Programu Warszawa bez barier podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konkursie w tym termin przyjmowania zgłoszeń.

§ 7

Kandydatów do wyróżnienia nagrodą w konkursie architektonicznym "Warszawa bez Barier" może zgłosić każdy. Kandydatury zgłaszane są na piśmie i przesyłane na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1; 00-162 Warszawa z dopiskiem "Konkurs architektoniczny".
Pisemne zgłoszenie obiektów musi zawierać:

Nazwę obiektu i jego adres, zdjęcia (na odwrocie nadesłanych fotografii powinien znajdować się czytelny podpis i zgoda autora na przetwarzanie, oraz nazwa obiektu i adres) i opis obiektu przedstawiający rozwiązania dla niepełnosprawnych,
informację o architekcie i inwestorze,
załączniki (np. rekomendacje, wycinki prasowe, inne materiały promujące obiekt),
pisemną zgodę inwestora,
imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zgłaszającego.
Tryb wyłaniania laureatów

§ 8

Po upływie terminu zgłaszania kandydatur, Przewodniczący Jury zwołuje posiedzenie Jury dla rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur.
Jury podejmuje decyzje, w obecności co najmniej połowy składu Jury większością głosów. W przypadku równiej liczby głosów, głos rozstrzygający ma Przewodniczący Jury.
§ 9

Spośród zgłoszonych kandydatur Jury w drodze głosowania wyłania jednego laureata nagrody głównej w każdej kategorii.
Poza nagrodą główną Jury może przyznać wyróżnienia specjalne w każdej kategorii.
Jury może przyznać nagrodę specjalną - grand prix.
Jury może nie przyznać żadnej nagrody.
Decyzje o przyznaniu nagród są utrzymywane w tajemnicy aż do dnia wręczenia nagród.
§ 10

Jury nagradza nagrodą pieniężną osoby, które nadesłały najbardziej atrakcyjnie przygotowane zgłoszenie na konkurs, w wysokości 3000 zł.

Przedmiot nagrody

§ 11

Nagrodą główną w każdej kategorii oraz nagrodą grand prix jest tablica okolicznościowa i dyplom.
Laureaci wyróżnień specjalnych otrzymują dyplom pamiątkowy.
Zdobywcy nagród głównych i grand prix otrzymują prawo do używania logo "Warszawa bez barier" przez okres 1 roku (w materiałach promocyjnych oraz na papierze firmowym).
Fundatorem nagród jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Kazimierz Kuberski
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ds. Programu Warszawa bez barier

Piotr Pawłowski
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji

 
copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.